DIA SEN­SE COT­XES

La Vanguardia - Què Fem - - OC BA CELO A -

D’aques­ta ma­ne­ra, dis­sab­te la Via La­ie­ta­na que­da­rà ta­lla­da al tràn­sit tot el dia, de les 10 a les 14h, de la pla­ça d’An­to­ni Mau­ra fins al pas­seig d’Isabel II. S’hi fa­ran ac­ti­vi­tats lú­di­ques i edu­ca­ti­ves vin­cu­la­des amb la mo­bi­li­tat sos­te­ni­ble: un ska­te park, bi­cis gas­tro­nò­mi­ques, en què es pe­da­le­ja­rà per ela­bo­rar sucs i cris­pe­tes, i cir­cuits amb bi­ci­cle­tes. Tam­bé hi hau­rà propostes que ens re­cor­da­ran els be­ne­fi­cis de dur una vi­da ac­ti­va: clas­ses de pi­la­tes i io­ga i ac­ti­vi­tats de ten­nis de tau­la, circ i llits elàs­tics, en­tre d’al­tres. Com és ha­bi­tu­al, es ta­lla­rà el tràn­sit a Gran de Gràcia, en­tre l’avin­gu­da Di­a­go­nal i la ram­bla del Prat, en­tre les 17 i les 21h. 22/9, CON­SUL­TEU AC­TI­VI­TATS I HO­RA­RIS. • Bar­ce­lo­na.cat/ set­ma­na­mo­bi­li­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.