Un can­ço­ner desèr­tic

La Vanguardia - Què Fem - - MMÚ­SI­CA -

Els car­tells que ca­da any pre­sen­ten el fes­ti­val Bar­ce­lo­na Ac­ció Mu­si­cal (BAM) i el Mer­cè Mú­si­ca són com una im­men­sa bo­ti­ga de dol­ços per als me­lò­mans i els amants dels con­certs més lla­mi­ners. Aquest 2018 no és cap ex­cep­ció i, des d’avui i fins di­lluns, ar­ri­ba­ran a la ca­pi­tal ca­ta­la­na grups i ar­tis­tes tan in­teres­sants com The Mo­noch­ro­me Set, Mer­cury Rev, Nathy Pe­lu­so, La Bi­en Qu­e­ri­da, La Pla­ta i Fer­ran Pa­lau.

Si ha­gués­sim de desig- nar uns caps de car­tell per al BAM 2018, molt pro­ba­ble­ment aquest pes re­cau­ria so­bre The Mo­noch­ro­me Set i Mer­cury Rev. Els pri­mers són una de les grans ico­nes del so post­punk. En ac­tiu des del 1978, aquest any The Mo­noch­ro­me Set han ce­le­brat els 40 pu­bli­cant un disc tan no­ta­ble com Mai­si­eworld (2018).

Mer­cury Rev són una de les ban­des fo­na­men­tals de l’in­die rock (més oní­ric i amb pro­pen­sió a l’ex­pan­sió psi­co­dè­li­ca ama­ble) dels 90. Al BAM re­cu­pe­ra­ran ín­te­gra­ment, en un con­cert en for­mat ín­tim i acús­tic, el seu tre­ball més re­fe­ren­ci­al, De­sert’s Songs (1998), un disc que fa vint anys que va veu­re la llum.

El hip-hop de l’ar­gen­ti­na Nathy Pa­lu­so, la no­va gran da­ma del gè­ne­re en cas­te­llà; La Bi­en Qu­e­ri­da, una veu fe­me­ni­na in­dis­pen­sa­ble en l’in­die pop es­ta­tal, i el folk de Fer­ran Pa­lau com­ple­ten el menú de con­certs im­pres­cin- di­bles de la Mer­cè 2018... Però no són els únics.

Lis­boa i la res­ta del món

Lis­boa és la ciu­tat con­vi­da­da a la Mer­cè d’en­guany, fet que tam­bé es tras­lla­da a la pro­gra­ma­ció de mú­si­ca en di­rec­te de la fes­ta ma­jor: al car­tell del Mer­cè Mú­si­ca tro­bem can­tants de fa­do, com Cu­ca Ro­se­ta i Ca­ma­né, i, en el del BAM, al­guns dels grups més des­ta­cats de l’es­ce­na mu­si­cal lis­bo­e­ta, com Th­ro­es + The Shi­ne, Bruno Per­na­das, Ca­pi­cua i Re­al Com­bo Lis­bo­nen­se.

Des del Bra­sil ar­ri­ba­rà el soul tro­pi­ca­lis­ta de Li­niker E Os Ca­ra­me­lows i des del con­ti­nent afri­cà propostes com les d’Am­mar 808, Les Fi­lles de Illig­ha­dad i Seun Ku­ti & Egypt 80, el fill de la lle­gen­da de l’afro­be­at Fe­la Ku­ti, acom­pa­nyat de l’em­ble­mà­ti­ca ban­da de su­port del seu pa­re. Tam­bé prac­ti­cant afro­be­at però pro­ce­dents d’An­gla­ter­ra es pre­sen­ta­ran Koko­roko. Els bar­ce­lo­nins Alex Brass, Gre­en Va­lley i Dr. Calyp­so por­ta­ran a la fes­ta ma­jor els rit­mes sin­co­pats del reg­gae, i se­rà es­pe­ci­al­ment emo­ti­va l’ac­tu­a­ció dels úl­tims, ja que se­rà el dar­rer con­cert que Dr. Calyp­so ofe­ri­ran a la se­va ciu­tat abans de se­pa­rar-se.

To­ma­sa del Re­al se­rà l’am­bai­xa­do­ra a la Mer­cè del reg­ga­e­ton i el trap, men­tre que els amants del rap, la mú­si­ca ne­gra i l’elec­trò­ni­ca no es po­den per­dre les propostes d’Od­di­see, Ma­se­go, Akua Na­ru, Ba­tuk i Meu­te. I com­ple­ten el con­tin­gent d’ar­tis­tes lo­cals noms com Ba­la­go, Haz­te La­pón, La Es­tre­lla de Da­vid, Ma­ri­na Ga­llar­do, Ti­ger Men­ja Ze­bra i les can­ta­o­res de fla­menc May­te Martín i Ro­sa­rio La Tre­men­di­ta.

BAM I MER­CÈ MÚ­SI­CA

ES­TIL: DI­VER­SOS ES­TILS. DI­VER­SOS ES­PAIS DE BAR­CE­LO­NA. DEL DI­VEN­DRES 21 AL DI­LLUNS 24. PREU: TOTS ELS CON­CERTS SÓN GRA­TU­ÏTS. • Bar­ce­lo­na.cat/bam

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.