Nits de mú­si­ca per emo­ci­o­nar-se

EL BAR­CE­LO­NA CLAS­SIC FES­TI­VAL NIGHTS DE LA FUN­DA­CI­ÓN EX­CE­LEN­TIA AR­RI­BA A BAR­CE­LO­NA EL PRO­PER DI­MARTS

La Vanguardia - Què Fem - - MMÚ­SI­CA - QUÈ­FEM

La Fun­da­ci­ón Ex­ce­len­tia, lí­der en l’or­ga­nit­za­ció de con­certs de mú­si­ca clàs­si­ca, pro­po­sa aques­ta tem­po­ra­da el Bar­ce­lo­na Clas­sic Fes­ti­val Nights (BCFN), in­te­grat per di­fe­rents con­certs al Pa­lau de la Mú­si­ca Ca­ta­la­na i a l’Au­di­to­ri de Bar­ce­lo­na, de se­tem­bre a desem­bre. al­tres tan­gos de Ga­de, Al­be­niz i Vi­llol­do. La pri­me­ra part del con­cert es­ta­rà de­di­ca­da a Ità­lia, amb obres tant cone­gu­des com Ta­ran­te­la Na­po­li­ta­na de Ros­si­ni, O mio bab­bi­no ca­ro de Puc­ci­ni, Dan­za Na­po­li­ta­na de Tc­haikovsky, Tor­na a Sur­ri­en­to de De Cur­tis, Can­ta­bi­le de Pa­ga­ni­ni, San­ta Lu­cia de Cot­trau o O so­le mio de Di Ca­pua.

Dé­li­ca tor­na­rà al Pa­lau de la Mú­si­ca Ca­ta­la­na el pro­per 13 de no­vem­bre amb un altre re­per­to­ri to­tal­ment di­fe­rent

òi ld id b obres com Les qua­tre es­ta­ci­ons de Vi­val­di i una se­lec­ció de me­lo­di­es molt vir­tu­o­ses per a cor­des, amb obres de Pa­blo Sa­ra­sa­te, Fritz Kreis­ler, Vit­to­rio Mon­ti i Nic­co­lò Pa­ga­ni­ni.

Con­cert d’Aran­ju­ez i 7a Sim­fo­nia de Be­et­ho­ven

La se­güent ci­ta del BCFN se­rà el pro­per 2 d’oc­tu­bre, tam­bé al Pa­lau de la Mú­si­ca, on el Con­cert d’Aran­ju­ez i la 7a de Be­et­ho­ven se­ran els pro­ta­go­nis­tes de la vet­lla­da amb l’Or

Clà i S C í lia i el director Ky­nan Johns.

L’Or­ques­ta Clá­si­ca San­ta Ce­ci­lia és una de les mi­llors or­ques­tres del pa­no­ra­ma na­ci­o­nal ac­tu­al i des­ta­ca per la qua­li­tat dels seus com­po­nents. El mo­tiu és que, des d’Ex­ce­len­tia, s’ha po­sat en mar­xa un pro­gra­ma in­ter­na­ci­o­nal de ta­lents, amb què se se­lec­ci­o­nen mú­sics pro­fes­si­o­nals pro­ce­dents de di­fe­rents parts del món que des­ta­quen per la se­va dis­ci­pli­na, for­ma­ció i ta­lent.

Ban­des so­no­res de ci­ne­ma

e és el torn de Bar­ce­lo­na, on e ci­ne­ma se­rà ota­go­nis­ta. El

El mi­llor ci­ne­ma fic­ció fa­rà un ret per les mi­llors so­no­res de ci­ned’ac­ció amb cor i ques­tra sim­fò­ni. La Royal Film on­cert Orc­hes­tra, Coral Cár­mi­na i l’Or­feó Gra­ci­enc in­ter­pre­ta­ran ban­des so­no­res d’aquest gè­ne­re com ara 1492 la Con­ques­ta del Pa­ra­dís, Ti­tans ( Ale­xan­der), Ca­pi­tà Amè­ri­ca, Star Wars, Gla­di­a­tor, La Mis­sió, Re­torn al Fu­tur, Parc Ju­ràs­sic i El Se­nyor dels Anells, en­tre mol­tes al­tres re­co­ne­gu­des pe­ces de ci­ne­ma.

Con­certs de Na­dal i any nou

El 19 i 28 de desem­bre és el torn dels Con­cert de Na­dal. Ai­xí, el 19 de desem­bre, el Bar­ce­lo­na Clas­sic Fes­ti­val Nights ofe­ri­rà el Bar­ce­lo­na Ch­rist­mas Ga­la al Pa­lau de la Mú­si­ca Ca­ta­la­na, un con­cert amb te­nor, so­pra­no i or­ques­tra sim­fò­ni­ca on s’in­ter­pre­ta­ran pe­ces molt cone­gu­des, des d’àri­es d’òpe­ra fins a me­lo­di­es po­pu­lars. Fi­nal­ment, el 28 de desem­bre es tan­ca­rà l’any a l’Au­di­to­ri amb el con­cert d’any nou i els fa­mo­sos val­sos i pol­ques de la fa­mí­lia Strauss. Més in­for­ma­ció: Bar­ce­lo­na Clas­sic Fes­ti­val Nights. Fins al 28 de desem­bre. La ven­da d’en­tra­des de ca­da con­cert es po­drà re­a­lit­zar per in­ter­net i a les ta­qui­lles del Pa­lau de la Mú­si­ca Ca­ta­la­na i de l’Au­di­to­ri de Bar­ce­lo­na. Pa­lau­mu­si­ca.cat Au­di­to­ri.cat Fun­da­ci­o­nex­ce­len­tia.org

• • •

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.