El Fes­ti­val de Sit­ges en­ge­ga mo­tors

MO­RITZ DÓ­NA SU­PORT A LA GRAN FES­TA DEL CI­NE­MA FANTÀSTIC, QUE CE­LE­BRA ELS 50 ANYS DE 2001: UNA ODIS­SEA DE L’ES­PAI

La Vanguardia - Què Fem - - MOR Z RE­CO­MA­NA -

Fa ja cin­quan­ta anys de l’es­tre­na de 2001: Una odis­sea de l’es­pai, el film que va re­vo­lu­ci­o­nar la ci­èn­cia-fic­ció. El Fes­ti­val de Sit­ges ret ho­me­nat­ge a aques­ta obra mes­tra de Ku­brick en una edi­ció amb una pro­gra­ma­ció es­pec­ta­cu­lar i una llar­ga llis­ta de con­vi­dats. Una allau d’es­tre­lles

El tí­tol en­car­re­gat d’en­ce­tar la fes­ta se­rà l’es­pe­rat re­make de la lle­gen­dà­ria cin­ta de Da­rio Ar­gen­to Sus­pi­ria, sig­nat per Luca Gu­a­dag­ni­no i in­ter­pre­tat per Til­da Swin­ton, que vi­si­ta­rà el Fes­ti­val i re­brà un Gran Pre­mi Ho­no­rí­fic. Tam­bé hi hau­rà al­tres es­tre­lles pre­mi­a­des per la se­va tra­jec­tò­ria, com Ed Har­ris o Ni­co­las Ca­ge, que pre­sen­ta­rà Mandy, un thri­ller de ven­jan­ça tre­pi­dant sig­nat per Pa­nos Cos­ma­tos.

A més, ens vi­si­ta­ran la mu­sa del blax­plo­ta­ti­on i pro­ta­go­nis­ta de Jackie Brown Pam Gri­er; la ico­na de la cultura pop i re­fe­rent fe­mi­nis­ta Tra­ci Lords; l’actriu ale­ma­nya re­si­dent a Es­pa­nya Hel­ga Li­né, fi­gu­ra es­sen­ci­al del fantàstic na­ci­o­nal, i el gran Ron Perl­man, un ros­tre in­o­bli­da­ble per als afi­ci­o­nats, unit al gè­ne­re grà­ci­es a tí­tols com Hell­boy, que se­rà l’en­car­re­gat de do­nar el tret de sor­ti­da a la tra­di­ci­o­nal Sit­ges Zom­bie Walk. Ha­llowe­en, 40 anys des­prés En­tre els di­rec­tors que ens vi­si­ta­ran, tro­bem el re­cu­pe­rat M. Night Shya­ma­lan, el director d’El show de Tru­man Pe­ter Weir i el mí­tic John Car­pen­ter, que ofe­ri­rà un con­cert de clo­en­da en el qual in­ter­pre­ta­rà les ban­des so­no­res de tí­tols com La nit de Ha­llowe­en. En­guany, aquest clàs­sic del ter­ror dels se­tan­ta fa qua­ran­ta anys, i és re­vi­sat en un re­bo­ot que no heu de dei­xar es­ca­par, di­ri­git per Da­vid Gor­don Gre­en i pro­du­ït pel ma­teix Car­pen­ter i l’actriu Ja­mie Lee Cur­tis.

En l’ex­ten­sa pro­gra­ma­ció del Fes­ti­val, tam­bé tro­ba­reu la cin­ta de ter­ror am­bi­en­ta­da en la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al i pro­du­ï­da per J.J. Abrams Over­lord, de Ju­lius Avery; la in­qui­e­tant Apost­le, de Ga­reth Evans, que ens en­din­sa en l’am­bi­ent d’una pe­ri­llo­sa sec­ta de prin­ci­pis del se­gle i el mu­si­cal Clí­max, un vi­at­ge a l’in­fern sig­nat per Gas­par Noé en què uns ba­lla­rins de dan­sa s’apun­ten una in­ten­sa ra­ve.

A més, aquests di­es po­dreu gau­dir de di­ver­ses ex­po­si­ci­ons, com la que es­tà de­di­ca­da al ci­ne­ma slas­her o l’ho­me­nat­ge a Frankens­tein, la cre­a­ció li­te­rà­ria de Mary She­lley que ce­le­bra el bi­cen­te­na­ri.

Sus­pi­ria és una de les pel·lí­cu­les més es­pe­ra­des del Fes­ti­val.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.