La tar­dor a peu de plat­ja

GAS­TRO­NO­MIA ME­DI­TER­RÀ­NIA, OCI I VIS­TES IM­MI­LLO­RA­BLES AL MAR CON­FLU­EI­XEN A LA DAURADA DE VI­LA­NO­VA I LA GELTRÚ

La Vanguardia - Què Fem - - R - LA­IA ANTÚNEZ

Sem­pre cos­ta tan­car la tem­po­ra­da d’es­tiu, obli­dar el mar, les va­can­ces i do­nar la ben­vin­gu­da a la tar­dor. A l’ex­trem del Moll de Po­nent de Vi­la­no­va i la Geltrú, al cos­tat de la plat­ja de Ri­bes Ro­ges, La Daurada es pot con­ver­tir en el re­fu­gi per­fec­te per als que es ne­guen a guar­dar les xan­cle­tes a l’ar­ma­ri. Per als qui no cone­guin l’es­pai, es trac­ta d’un com­plex gas­tro­nò­mic i d’oci que té di­fe­rents res­tau­rants i ter­ras­ses, pe­rò, so­bre­tot, unes vis­tes im­pres­si­o­nants al li­to­ral vi­la­no­ví.

En­guany han inau­gu­rat dos es­pais, La Ma­ra­ban­da i la Ca­la Tin­to­re­ra, i ja cal que us afa­nyeu a vi­si­tar-los, per­què a fi­nal de se­tem­bre tan­ca­ran por­tes, fins la tem­po­ra­da vi­nent. Per­què feu bo­ca: el pri­mer, amb pis­ci­na d’ai­gües tur­que­ses in­clo­sa, s’ins­pi­ra en els xi­rin­gui­tos clàs­sics, so­bre­tot per la car­ta, a ba­se de bra­sa i peix, tot i que té una po­sa­da en es­ce­na for­ça ele­gant. El segon, amb ac­cés di­rec­te al mar, apos­ta pel pi­ca-pi­ca i per un pú­blic més jo­ve.

Oc­tu­bre, un mes de novetats

A par­tir de l’oc­tu­bre, amb­dós es­pais ce­dei­xen tot el pro­ta­go­nis­me cu­li­na­ri al res­tau­rant Mirador, el pri­mer que es va ins­tal·lar en aquest ra­có de Vi­la­no­va. Qui ges­ti­o­na els fo­gons és el xef Llu­ís Ca­sas, que, amb l’as­ses­so­ra­ment de Car­les Te­je­dor, apos­ta pels pre­cep­tes de la cui­na me­di­ter­rà­nia i les tèc­ni­ques cu­li­nà­ri­es d’avant­guar­da.

A la tar­dor hi tro­ba­reu una car­ta no­va amb pro­ta­go­nis­tes com els bo­lets, les aus i les ver­du­res de tem­po­ra­da i, evi­dent­ment, amb propostes que mi­ren al mar.

Veu­reu que fan ho­nor al seu nom i pro­po­sen di­fe­rents plats ela­bo­rats amb daurada (ora­da). És el cas del Bu­llit La Daurada, una re­cep­ta ba­le­ar que han adap­tat al seu es­til –fan ser­vir daurada, pa­ta­ta i ma­io­ne­sa de sa­frà, a di­fe­rèn­cia de la re­cep­ta ori­gi­nal– i que ser­vei­xen en dos temps: d’una ban­da el peix

La Daurada s’ins­pi­ra en els xi­rin­gui­tos clàs­sics, amb una car­ta a ba­se de bra­sa, ar­ròs i peix. i de l’al­tra l’ar­ròs. Tam­bé hi po­deu tas­tar la daurada en adob, amb una pre­sen­ta­ció i un fre­git ben es­pe­ci­als, i la clàs­si­ca daurada a la sal. Tam­poc s’obli­den del pro­duc­te lo­cal, com la gam­ba de Vi­la­no­va, que pre­pa­ren a la plan­xa, ni dels ar­ros­sos, com el cal­dós amb lla­màn­tol o el ne­gre, que tam­bé ru­bri­quen amb sí­pia de Vi­la­no­va.

Un ra­có per a la mú­si­ca

Les nits del cap de set­ma­na, qui vul­gui men­jar de ma­ne­ra in­for­mal tro­ba­rà, a la Bo­ca­te­ria de La Daurada, en­tre­pans gur­met, com l’es­pec­ta­cu­lar roll ribs de cos­te­lla a la bar­ba­coa amb en­vi­na­grats, i po­dran aca­bar la vet­lla­da a l’ai­re lliu­re, pre­nent una bo­na co­pa amb la mú­si­ca del DJ re­si­dent.

I és que la pro­gra­ma­ció mu­si­cal és un dels al­tres punts forts. Si bé l’agen­da d’ac­ti­vi­tats dels prò­xims me­sos es pre­sen­ta menys in­ten­sa, con­vé que pren­gueu no­ta de con­certs com el del can­tau­tor ma­dri­leny Is­ma­el Ser­ra­no, que re­pas­sa­rà els seus vint anys de tra­jec­tò­ria mu­si­cal (6/10). Tam­bé ce­le­bra­ran el fes­ti­val Mo­on­lo­vers, de­di­cat a la mú­si­ca elec­trò­ni­ca (12/10). Hi te­nen experiència, ja que a l’es­tiu acu­llen tots els con­certs di­ürns del Vi­da Fes­ti­val. Ai­xí que ja ho sa­beu, tot i te­nir la tar­dor a to­car, al cos­tat del mar, la sen­sa­ció d’es­tiu sem­pre sol per­du­rar.

LA DAURADA

PL. DEL TRA­JO DE GAR­BÍ, S/N. PORT ES­POR­TIU. VI­LA­NO­VA I LA GELTRÚ (BAR­CE­LO­NA). HORARI: DE DL. A DJ., DE 12 A 17H; DV. I DS., DE 12 A 17H I DE 20.30 A 3H; DG., DE 12 A 17H (HORARI A PAR­TIR D’OC­TU­BRE). TEL.: 938 159 820. PREU MIT­JÀ: 35€ (RES­TAU­RANT MIRADOR).

La­dau­ra­da­be­ach­club.com

FO­TOS: CLAUDIO VALDÉS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.