VI­VE­RO BE­ACH CLUB

La Vanguardia - Què Fem - - NNIT -

AV. DE BAL­MINS, S/N (SIT­GES). TEL.: 93 894 21 49. HO­RA­RI: TER­RAS­SA OBER­TA CA­DA DIA, DE 12 A 2.30H. PREU MIT­JÀ CÒC­TEL: 13€. MEN­JAR: 40€. • El­vi­ve­ro­sit­ges.com La ter­ras­sa del Vi­ve­ro, ober­ta ca­da dia de la set­ma­na, és un lloc per sen­tir-se jo­io­sos. La bri­sa ma­ri­na i una mú­si­ca re­la­xant ens en­vol­ten. Reg­nen la tran­quil·li­tat a l’am­bi­ent i els co­lors ata­ron­jats al cel. El dilema és tri­ar no­més un dels seus còc­tels fets amb frui­ta natural: el mo­ji­to de ma­dui­xes, el re­co­ne­gut dai­qui­ri de co­co, un Mi­a­mi Be­ach... Ca­da di­ven­dres, a més, fan ac­tu­a­ci­ons en di­rec­te, i els dis­sab­tes és l’ho­ra dels DJ de mú­si­ca chill out.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.