Pri­me­res no­tes mu­si­cals

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Jo­sé Gonzá­lez se­rà l’en­car­re­gat de po­sar les pri­me­res no­tes de la no­va edi­ció del Fes­ti­val Mil·len­ni. La ci­ta amb el can­tau­tor su­ec se­rà di­jous que ve, dia 4, a L’Au­di­to­ri. Una no­va vi­si­ta a Bar­ce­lo­na, aques­ta ve­ga­da, però, acom­pa­nyat de or­ques­tra ex­pe­ri­men­tal amb seu a Ber­lín (amb la qual ja va gi­rar el 2011) amb què ex­plo­ra­rà els lí­mits sen­so­ri­als de les se­ves cre­a­ci­ons. En unes co­or­de­na­des so­no­res i cre­a­ti­ves pro­pe­res a les de Jo­sé Gonzá­lez però en l’al­tre ex­trem del ca­len­da­ri del fes­ti­val, tro­bem Óla­fur El mú­sic, com­po­si­tor i pro­duc­tor is­lan­dès pre­sen­ta­rà (2018), un exer­ci­ci fas­ci­nant que, com to­ta la pro­duc­ció d’Ar­nalds, bas­cu­la en un equi­li­bri en­ci­sa­dor The String The­ory, Ar­nalds. Re:mem­ber en­tre el clas­si­cis­me i l’avant­guar­dis­me. La se­va ac­tu­a­ció del 15 de març del 2019 al Pa­lau de la Mú­si­ca mar­ca­rà el fi­nal del Mil·len­ni d’en­guany. En­tre­mig, el fes­ti­val hau­rà con­vi­dat noms de la re­lle­vàn­cia de MC50, i UB40, De­a­con Blue Ada­mo.

Re­vo­lu­ció sò­ni­ca

MC5 van ser una de les ban­des més in­cen­di­à­ri­es de la his­tò­ria del rock and roll. Pa­drins del punk i au­tors de la sal­vat­ge trí­a­da de dis­cos for­ma­da per (1969), un disc que in­clou una de les com­po­si­ci­ons més sul­fu­ro­ses de tots els temps: Kick Out the Jams Kick Out the Jams; Back in the USA High Ti­me (1970) i (1971). El seu gui­tar­ris­ta, ce­le­bra el mig se­gle d’aque­lla re­vo­lu­ció sò­ni­ca amb MC50, pro­jec­te en què l’acom­pa­nya una ban­da de lu­xe for­ma­da per Mar­cus Du­rant, de Zen Gu­er­ri­lla, a la veu, Kim Thayil, de Sound­gar­den, a la gui­tar­ra, Dug Pin­nick, de King’s X, al baix, i Bren­dan Canty, de Fu­ga­zi, a la ba­te­ria. A Bar­ce­lo­na ater­ra­ran el 16 de no­vem­bre per ac­tu­ar a la sa­la Apolo. Du­es set­ma­nes més tard, el 3 de desembre, però en el seu cas fent es­ca­la a la sa­la Razz­ma­tazz, ar­ri­ba­rà L’em­ble­mà­ti­ca ban­da bri­tà­ni­ca de pop reg­gae re­viu­rà la se­va ex­ten­sa nò­mi­na d’èxits, un re­per­to­ri on no fal­ta­ran te­mes com Way­ne Kra­mer, UB40. (I Can’t Help) Fa­lling in

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.