EL RE­VE­REN­DO

La Vanguardia - Què Fem - - C C NE A -

mu­la­ció exem­plar dels postu­lats es­tè­tics que el ma­teix Sch­ra­der va des­criu­re a la se­va i al poste­ri­or lli­bre de jo­ven­tut, ti­tu­lat te­si doc­to­ral L’es­til trans­cen­den­tal al ci­ne­ma. un ca­pe­llà pro­tes­tant mar­cat per la mort del seu fill a la guer­ra de l’Iraq que mi­ra d’aju­dar un ac­ti­vis­ta me­di­am­bi­en­tal su­mit en una de­pres­sió. Com en el ci­ne­ma del seu ad­mi­rat Sch­ra­der ens mos­tra es­ce­nes quo­ti­di­a­nes, i al­ho­ra es­col­tem les ano­ta­ci­ons con­fes­si­o­nals del di­a­ri del re­li­gi­ós. La vi­da de To­ller sem­bla Ro­bert Bres­son, mar­ca­da per la in­tros­pec­ció i la ru­ti­na, però la se­va mi­ra­da aquo­sa i el gest ta­ci­turn ens fan pen­sar que tot es­tà a punt d’es­cla­tar. El mar­ti­ro­lo­gi de (1951) i l’exas­pe­ra­ció pa­ga­na de (1976) són, en el fons, el fruit d’un ma­teix dal­ta­baix exis­ten­ci­al. Di­a­rio de un cu­ra ru­ral Ta­xi Dri­ver

Emo­ció i rau­xa

El film és una des­til·la­ció bri­llant de les in­flu­èn­ci­es que Sch­ra­der ha acu­mu­lat com a es­pec­ta­dor, crí­tic i ci­ne­as­ta. La –un pla ge­ne­ral de l’Es­glé­sia de la Pri­me­ra Re­for­ma– evo­ca l’ima­gi­na­ri de re­vi­si­tat, en una ver­sió gò­ti­ca, pel di­rec­tor de fo­to­gra­fia Hi ha ecos d’al­tres ci­ne­as­tes, com o i tam­bé la rau­xa i la des­es­pe­ra­ció d’un tí­tol im­pres­cin­di­ble de Sch­ra­der, (1997). Com fe­ia Bres­son, el nord-ame­ri­cà ar­ri­ba a l’emo­ció a tra­vés de la re­sis­tèn­cia i, quan per fi es dei­xa anar, acon­se­gueix dei­xar-nos acla­pa­rats. pri­me­ra imat­ge C.T. Dreyer, Ale­xan­der Dy­nan. Ing­mar Berg­man An­drei Tarkovski, Aflic­ció ●●●●● DIR.: PAUL SCH­RA­DER. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: ET­HAN HAWKE, AMAN­DA SEY­FRI­ED, MICHAEL GASTON, CEDRIC THE ENTERTAINER, VIC­TO­RIA HILL, PHILIP ETTINGER, BILL HOAG, MICHAEL METTA, FRANK RO­DRI­GUEZ. PA­ÍS: ES­TATS UNITS. ANY: 2017. DUR.: 108 MI­NUTS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.