Adéu a ‘The Big Bang’

EL CA­NAL TNT ES­TRE­NA L’ÚL­TI­MA TEM­PO­RA­DA DE QUE S’HA CON­VER­TIT EN LA SITCOM MÉS PO­PU­LAR DE LA TE­LE­VI­SIÓ NORD-AME­RI­CA­NA DE L’ÚL­TI­MA DÈ­CA­DA THE BIG BANG THE­ORY,

La Vanguardia - Què Fem - - P PANTALLE - TONI DE LA TOR­RE

Fri­ends Quan va po­sar punt fi­nal a la se­va tra­jec­tò­ria, l’úl­tim epi­so­di es va con­ver­tir en tot un es­de­ve­ni­ment, amb pan­ta­lles ge­gants ins­ta­lla­des en parcs de No­va York, on els fans es van reu­nir per aco­mi­a­dar els seus per­so­nat­ges pre­fe­rits. Pro­ba­ble­ment no es re­pe­ti­rà la ma­tei­xa imat­ge quan ar­ri­bi el fi­nal de Te­nint en comp­te l’es­til de vi­da dels per­so­nat­ges de la sè­rie, és més pro­ba­ble que els fans se n’aco­mi­a­din mi­rant l’úl­tim epi­so­di da­vant del por­tà­til, de­vo­rant un plat de fi­deus tai­lan­de­sos men­tre se’ls es­ca­pa la lla­gri­me­ta. De to­ta ma­ne­ra, els en­tre les du­es sè­ri­es són no­ta­bles: to­tes du­es han es­tat enor­me­ment po­pu­lars que han mar­cat una ge­ne­ra­ció d’es­pec­ta­dors, que han con­vis­cut amb els per­so­nat­ges du­rant una dè­ca­da. Les xi­fres d’au­di­èn­cia han es­tat The Big Bang The­ory. pa­ral·le­lis­mes sit­coms es­pec­ta­cu­lars, com tam­bé els que han ar­ri­bat, via ne­go­ci­a­ció con­jun­ta, al mi­lió de dò­lars per epi­so­di. Fins i tot en ai­xò i te­nen vi­des pa­ral·le­les. Els més crí­tics di­ri­en que tam­bé te­nen en co­mú ha­ver-se allar­gat més del comp­te. sous del re­par­ti­ment, The Big Bang The­ory Fri­ends La ci­èn­cia d’en Shel­don The Big Bang The­ory Ara es pre­pa­ra per dir adéu. Aquest di­lluns s’es­tre­na en ver­sió do­bla­da (la ver­sió ori­gi­nal ja es­tà dis­po­ni­ble), l’úl­ti­ma tem­po­ra­da. La his­tò­ria es re­prèn exac­ta­ment en el ma­teix punt en què va aca­bar. Des­prés del ca­sa­ment en­tre en re­tro­bem els per­so­nat­ges en el vi­at­ge de no­ces, que se­rà en du­es lo­ca­lit­za­ci­ons di­fe­rents, una que ha tri­at ell i l’al­tra ella, i que no ani­rà exac­ta­ment com s’es­pe­ra­ven. Men­tres­tant, en Leonard, la Penny, en Howard, la Ber­na­det­te i a TNT, Shel­don i l’Amy, en Raj co­men­ten la ju­ga­da. El ca­sa­ment tam­bé va ser­vir per ini­ci­ar una el des­co­bri­ment re­la­ci­o­nat amb la sú­per asi­me­tria que va fer en Shel­don ho­res abans de la ce­ri­mò­nia. La se­va te­o­ria se­rà clau en l’úl­ti­ma tem­po­ra­da, en la qual veu­rem el per­so­nat­ge que tant ha desit­jat com a ci­en­tí­fic des­prés d’uns anys en què ha anat acu­mu­lant de­cep­ci­ons. ory. Shel­don, tra­ma no­va: acon­se­guint l’èxit Vi­da post-Big Bang Shel­don, El per­so­nat­ge d’en que ha es­tat el més po­pu­lar de la sè­rie, no des­a­pa­rei­xe­rà de les nos­tres pan­ta­lles quan s’aca­bi El con­ti­nu­a­rem ve­ient a l’spin-off de la sè­rie, que ex­pli­ca la in­fan­te­sa del per­so­nat­ge. L’spi­noff, que fa uns di­es ha es­tre­nat a Mo­vis­tar Se­ri­es, ha es­tat clau per­què s’aca­bi, ja que el que ha pre­ci­pi­tat el fi­nal ha es­tat la de­ci- The Big Bang The- Young la se­go­na tem­po­ra­da The Big Bang The­ory off, Jim Par­sons sió de de no re­no­var el con­trac­te. En l’op­ció de l’ac­tor se­gur que hi ha tin­gut a veu­re el fet que l’spin­del qual és pro­duc­tor exe­cu­tiu i prin­ci­pal im­pul­sor, ha­gi tin­gut una bo­na aco­lli­da. Ja que ai­xí l’ac­tor pot dei­xar d’in­ter­pre­tar en Shel­don i con­ti­nu­ar gau­dint dels del per­so­nat­ge. Per la se­va ban­da, que in­ter­pre­ta en Leonard, ja ha­via de­ci­dit in­vo­lu­crar-se en el retorn de que va ser un èxit d’au­di­èn­cia però es va ha­ver de can­cel·lar per mo­tius que no te­nen a veu­re amb la te­le­vi­sió. Ac­tu­al­ment, l’ac­tor es­tà ne­go­ci­ant in­cor­po­rar-se a l’spin-off re­sul­tant, que es di­rà Qui tam­bé es­tà pla­ni­fi­cant el fu­tur és l’ac­triu que in­ter­pre­ta la Penny, que ja es­tà pre­pa­rant una no­va sè­rie, que es di­rà i on ella se­rà la pro­ta­go­nis­ta. ne­fi­cis eco­nò­mics Johnny Ga­lecki, Con­ners. Ro­se­an­ne, Ka­ley Cu­o­co, The be- The Flight At­ten­dant

ANATOMÍA DE GREY

FOX Li­fe es­tre­na avui, en ver­sió ori­gi­nal sub­ti­tu­la­da, la tem­po­ra­da 15 d’aques­ta in­com­bus­ti­ble sè­rie mè­di­ca. La no­va tem­po­ra­da se cen­tra­rà en les re­la­ci­ons de la Me­re­dith amb la se­va fa­mí­lia des­prés que l’ac­triu Ellen Pom­peo va dir que li agra­da­ria que no to­tes les se­ves tra­mes fos­sin ro­màn­ti­ques. Tan­ma­teix, hi hau­rà un nou in­terès amo­rós per al per­so­nat­ge, que ha de com­bi­nar la vi­da a l’hos­pi­tal amb el fet de ser ma­re sol­te­ra. Vols veu­re el trài­ler de la no­va tem­po­ra­da? Se­gueix les ins­truc­ci­ons que de­ta­llem al su­ma­ri!

Aquest en­tra­nya­ble grup d’amics po­sa punt fi­nal a una èpo­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.