Ai­xò sí que és po­e­sia ca­ta­la­na!

EL TE­A­TRE NA­CI­O­NAL DE CA­TA­LU­NYA OBRE TEM­PO­RA­DA CON­VER­TINT RUSIÑOL EN L’EPICENTRE, I CONVIDANT-NOS A PAR­TI­CI­PAR EN UNS JOCS FLORALS PLENS DE RIVALITAT I DE MÚ­SI­CA

La Vanguardia - Què Fem - - T TEATRE - RA­MON OLIVER

20 d’abril del 1902 Avui, (sem­bla men­ti­da com cor­re el se­gle al Te­a­tre Ro­mea se n’es­tà pre­pa­rant una de gros­sa. Avui s’es­tre­na la no­va comèdia d’en Rusiñol. I, se­gons els co­men­ta­ris ar­ri­bats des de Ma­llor­ca –la pri­me­ra ciu­tat on s’ha pre­sen­tat–, aquest cop Don San­ti­a­go ha cre­uat to­tes Com té la go­sa­dia de fer bur­la dels tan nos­trats Jocs Florals, aquest concurs li­te­ra­ri que es­tà por­tant la a cims que no s’ha­vi­en as­so­lit mai! Sem­bla clar que en Rusiñol s’ha ver­me­lles. llen­gua ca­ta­la­na les lí­ni­es pas­sat al bàn­dol dels que es di­uen ca­ta­lans però van ben en con­tra de les es­sèn­ci­es del ca­ta­la­nis­me. I amb l’ex­cu­sa que aquests cer­tà­mens s’han con­ver­tit en una ex­hi­bi­ció ti­rant a car­rin­clo­na de ver­sets al ser­vei d’un ide­a­lis­me que al­guns ve­uen tam­bé com a els in­ten­ta de­ni­grar. Doncs, si ens po­sem ai­xí, cal­drà mun­tar-li un bon es­càn­dol! ti­rant a pro­pa­gan­dís­tic,

El pú­blic no té res a té­mer

I el gran es­càn­dol es va mun­tar; i tant si es va mun­tar. Tant, que la pa­rò­dia ru­siño­li­a­na es va con­ver­tir en el cen­tre al llarg d’un en­cès de­bat del qual les veus més pres­ti­gi­o­ses de la so­ci­e­tat ca­ta­la­na es van aca­bar pro­nun­ci­ant en En gran me­su­ra per­què –ara ja no sé si par­lem del se­gle o del els pa­ral·le­lis­mes co­men­cen a ser acla­pa­ra­dors– les un sen­tit o un al­tre. cir­cums­tàn­ci­es po­lí­ti­ques no fe­ien més que ti­rar més lle­nya al foc. Men­tre el pú­blic re­ia amb el tri­an­gle que en­fron­ta (les ri­mes del qual pro­vo­quen ver­go­nya ali­e­na ) amb (que, lluny dels pit­jors con­ven­ci­o­na­lis­mes flo­rits, sí que sap com to­car la fi­bra sen­si­ble amb ve­ri­ta­ble alè po­è­tic) per l’amor de la Maria, Ra­mon el po­e­ta To­net el po­e­ta les pre­sons s’om­pli­en amb fi­gu­res tan em­ble­mà­ti­ques per al ca­ta­la­nis­me com ara el ma­teix pri­mer pre­si­dent de la Man­co­mu­ni­tat de Ca­ta­lu­nya. I, men­tre el go­vern cen­tral pro­hi­bia la ce­le­bra­ció dels per­què s’ha­via xiu­lat la ban­de­ra es­pa­nyo­la, els es­pec­ta­dors que ana­ven Prat de la Ri­ba, de Bar­ce­lo­na Jocs Florals

ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA

10% DE DTE. I EN­TRA­DES A 10€. a aplau­dir l’obra de Rusiñol eren ob­jec­te de pro­tec­ció po­li­ci­al. Però tot ai­xò pas­sa­va en uns temps i en un pa­ís molt (però molt) llu­nyans. Ara, els Jocs Florals de la polèmica els trans­for­ma en una gres­ca mu­si­cal sen­se res (però res) a veu­re amb la nos­tra ac­tu­a­li­tat. O m’equi­vo­co? Jor­di Prat i Coll DE SAN­TI­A­GO RUSIÑOL. ADAP­TA­CIÓ I DIR.: JOR­DI PRAT I COLL. DIR. MU­SI­CAL: DA­NI ESPASA. INT.: DA­VID ANGUERA, ROSA BOLADERAS, JOR­DI COLL, ORI­OL GENÍS, ÀN­GELS GONYALONS, AN­NA MOLINER. LLOC: TE­A­TRE NA­CI­O­NAL DE CA­TA­LU­NYA (SA­LA GRAN). PL. DE LES ARTS, 1. ME­TRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. DA­TA: DEL 4/10 A L’11/11. DC., 19H; DE DJ. A DS., 20H; DG., 18H. PREU: 14,50 - 29€. En­tra­das­de­van­guar­dia.com

FOTO: DA­VID RUANO

Aquest mu­si­cal es pren amb mol­ta iro­nia els fes­ti­vals li­te­ra­ris.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.