To­car el se­tè cel

BE­ACH HOU­SE TORNEN A BAR­CE­LO­NA AMB L’ÚL­TIM TRE­BALL D’ES­TU­DI

La Vanguardia - Què Fem - - MM SICA - ORI­OL RO­DRÍ­GUEZ

Van ser un dels grans noms de l’úl­ti­ma edi­ció del Pri­ma­ve­ra Sound. Menys de mig any des­prés, tornen a Bar­ce­lo­na. En un en­torn més pro­per, com el de la sa­la Razz­ma­tazz, Vic­to­ria Be­ach Hou­se Le­grand i Alex Scally aquest ves­pre pre­sen­ten l’úl­tim tre­ball d’es­tu­di, (2018). 7

La mi­llor sè­rie de la his­tò­ria

la Cos­ta Est Al cor de dels Es­tats Units, eclip­sa­da en­tre du­es ciu­tats del po­der i l’atrac­tiu de No­va York, al nord, i Washington DC, al sud, nin­gú co­nei­xia fins que el rei Mi­des de l’uni­vers se­ri­ò­fil, hi va am­bi­en­tar una pro­duc­ció po­li­cí­a­ca eme­sa pel ca­nal HBO que molts con­si­de­ren la mi­llor sè­rie de la his­tò­ria. Des de fa uns anys, Bal­ti­mo­re Bal­ti­mo­re Da­vid Si­mon, The Wi­re, tam­bé és cone­gu­da per ser la llar de la ban­da de dre­am pop de Vic­to­ria Le­grand i Alex Scally. La can­tant i te­clis­ta Vic­to­ria Le­grand i el gui­tar­ris­ta i tam­bé te­clis­ta Alex Scally es van conèi­xer el 2004. No­més dos anys més tard ja pu­bli­ca­ven el pri­mer disc. Re­cor­dant noms com Mazzy Star, 7 Be­ach Hou­se, Coc­te­au Twins, Ga­la­xie 500, Ni­co, Yo La Ten­go, Low, Mag­ne­tic Fi­elds..., el tre­ball ho­mò­nim de la pa­re­lla de Bal­ti­mo­re s’en­din­sa­va en les for­mes de­li­ca­des del pop ete­ri. Sons oní­rics amb què van em­be­llir (2008) i (els que en­ca­ra con­ti­nu­en sent el seus mo­ments més ge­ni­als cre­a­ti­va­ment) (2010) i 2012). Ra­ri­ti­es De­vo­ti­on Blo­om ( So­nic Bo­om ( Sound of Ce­res,

BE­ACH HOU­SE

• Te­en Dre­am

Iguals però di­fe­rents

El 2015, Be­ach Hou­se van pu­bli­car gai­re­bé si­mul­tà­ni­a­ment, i obres en què con­ti­nu­a­ven evi­den­ci­ant que es­ta­ven un pas per da­vant de bo­na part del seus com­panys de ge­ne­ra­ció. A aques­ta mos­tra d’opu­lèn­cia cre­a­ti­va va se­guir un re­co­pi­la­to­ri de ca­res B i ra­re­ses, (2017), que, com ells ma­tei­xos han con­fes­sat en més d’una oca­sió, els va ser­vir per “fer ne­te­ja d’ar­ma­ri” i afron­tar el pro­cés de cre­a­ció d’un nou tre­ball d’es­tu­di. (2018) són els ma­tei­xos Be­ach Hou­se de sem­pre però di­fe­rents. Co­pro­du­ït al cos­tat de Pe­ter Kem­ber), qui ha ocu­pat el lloc que fins ara ha­via ocu­pat en tots els seus dis­cos Be­ach Hou­se han tor­nat a do­nar for­ma a una mag­nè­ti­ca col·lec­ció de com­po­si­ci­ons, aques­ta ve­ga­da, però, menys re­ves­ti­des i més es­pon­tà­ni­es i cru­es que en obres pre­tè­ri­tes. Un ca­tà­leg de me­lo­di­es hip­nò­ti­ques que pre­sen­ta­ran aquest ves­pre a la sa­la Razz­ma­tazz en un con­cert que obri­ran ban­da de No­va York amb mem­bres de Candy Claws, The Drums i The Ap­ples in Ste­reo. dos dis­cos De­pres­si­on Cherry Thank Your Lucky Stars, B-Si­des and Ch­ris Co­ady, ES­TIL: INDIE POP. RAZZ­MA­TAZZ. ALMOGÀVERS, 122. MA­RI­NA (L1). DI­VEN­DRES 28, A LES 20.30H. PREU: 35€ PREU ÚNIC. Redtkt.com

Rq • •

se

RAP­HA­EL Indie pop

t Di­ven­dres, 28 Pro­ticke­ting.com

SOLEDAD VÉLEZ

Dis­sab­te, 29

CURIOSUS FEST

• a

Can­çó me­lò­di­ca

In­com­bus­ti­ble, el 2017 Rap­ha­el pu­bli­ca­va el quà­dru­ple disc re­co­pi­la­to­ri una col·lec­ció de grans èxits que re­viu­rà a Bar­ce­lo­na aques­ta nit. Una vi­da de can­ci­o­nes, PA­LAU SANT JOR­DI. PG. OLÍMPIC, 5-7. TEL.: 934 26 20 89. ME­TRO: ES­PA­NYA (L1, L3). HO­RA: 21H. PREU: EN­TRE 35 I 95€.

Indie folk

La can­tau­to­ra xi­le­na aca­ba de pu­bli­car (2018), el quart tre­ball d’es­tu­di, el pri­mer en què can­ta en cas­te­llà. Nu­e­vas épo­cas SIDECAR. PL. RE­IAL, 7. TEL.: 933 02 15 86. ME­TRO: LI­CEU (L3). HO­RA: 21H. PREU: 11€ ANTICIPADA, 13€ A TA­QUI­LLA. Sub­ter­tickets.com

LIED FES­TI­VAL VIC­TO­RIA DE LOS ÁNGELES Clàs­si­ca

La so­pra­no Ruth Ini­es­ta i el pi­a­nis­ta Ru­bén Fernán­dez Aguir­re se­ran els pro­ta­go­nis­tes d’aques­ta set­ma­na del Lied Fes­ti­val Vic­to­ria de los Ángeles. Al Sant Pau Re­cin­te Mo­der­nis­ta, in­ter­pre­ta­ran obres de Berns­tein, Ro­dri­go i Mont­sal­vat­ge. SANT PAU RE­CIN­TE MO­DER­NIS­TA. SANT AN­TO­NI MARIA CLA­RET, 167. SA­LA DO­MÈ­NECH I MON­TA­NER. ME­TRO: SANT PAU-DOS DE MAIG (L5) HO­RA: 20H. APOR­TA­CIÓ: 20€ O 60€ PRI­ME­RA FILA. 15% DE DTE. En­tra­das­de­van­guar­dia.com Nou fes­ti­val nas­cut amb la in­ten­ció de di­vul­gar el co­nei­xe­ment de la cul­tu­ra mu­si­cal ba­llant. Al pro­gra­ma: Lo­ok Mum No Com­pu­ter, Hi­dro­ge­nes­se vs Papá To­po, Pu­toc­hi­no­ma­ri­cón, Ba­iu­ca, Pi­na o Ev­ri­pi­dis & Fri­ends. AN­TI­GA FÀ­BRI­CA ES­TRE­LLA DAMM. ROSSELLÓ, 515. TEL.: 902 30 01 25. ME­TRO: SANT PAU-DOS DE MAIG (L5). HO­RA: 21H. PREU: 9€ ANTICIPADA, 12€ A TA­QUI­LLA. Sidecar.es

FOTO: SHAWN BRACKVILL

El pop oní­ric de Be­ach Hou­se so­na­rà aquest ves­pre al Razz.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.