Amb se­gell eu­ro­peu

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS -

ex­pli­ca Vi­za. Ai­xò, en re­a­li­tat, el que ens vol dir és que en l’art ci­nè­tic l’es­pec­ta­dor ad­qui­reix un pa­per ac­tiu i que la se­va par­ti­ci­pa­ció i són es­sen­ci­als. Un al­tre as­pec­te que s’ha de des­ta­car és que aquests ar­tis­tes de­fen­sa­ven un “pen­sa­ment utò­pic” i con­si­de­ra­ven que, grà­ci­es a aques­tes obres ge­o­mè­tri­ques, mò­bils, abs­trac­tes i que es trans­for­men da­vant dels ulls de l’es­pec­ta­dor, po­dri­en tren­car amb i “can­vi­ar la so­ci­e­tat”, afe­geix Vi­za. amb l’obra eli­tis­ta de l’art in­terac­ció el ca­ràc­ter El mo­vi­ment ci­nè­tic va créi­xer i es va con­so­li­dar a par­tir dels anys sei­xan­ta per part de grups –que en un pri­mer mo­ment no van tre­ba­llar de ma­ne­ra co­or­di­na­da, però que des­prés van es­ta­blir si­ner­gi­es– com l’Equi­po for­mat per ar­tis­tes es­pa­nyols exi­li­ats a Pa­rís; el grup ZERO de Düs­sel­dorf; el Grup­po T de Mi­là, amb fi­gu­res com Gi­an­ni Co­lom­bo a les se­ves fi­les, i el Grou­pe de Rec­herc­he d’Art Vi­su­el (GRAV) de Pa­rís, amb ar­tis­tes com Julio Le Parc, que ha cre­at una pe­ça, ti­tu­la­da es­pe­ci­al- 57, Alc­hemye 403, ment per a aques­ta ex­po­si­ció bar­ce­lo­ni­na. Tam­bé hi són pre­sents Mo­na Ha­to­um i Ann Ve­ro­ni­ca Jans­sen, que, a dia d’avui, con­ti­nu­en tre­ba­llant amb els con­cep­tes del ci­ne­tis­me. I la re­pre­sen­ta­ció na­ci­o­nal la tro­bem en de Le­an­dre Cris­tò­fol, Án­gel Du­ar­te, Jor­di Pe­ri­cot, Eu­se­bio Sem­pe­re i Fran­cis­co So­bri­no. Ar­tis­tes que “ha­vi­en mar­xat fo­ra a ex­pe­ri­men­tar i que en tor­nar van apli­car els pre­cep­tes apre­sos”, diu Vi­za. En to­tal, la mos­tra re­cull pro­ce­dents d’una cin­quan­te­na de col·lec­ci­ons pri­va­des, ga­le­ri­es i mu­seus. prin­ci­pal­ment de

OBRES OBER­TES. L’ART EN MO­VI­MENT, 1955-1975

LA PE­DRE­RA. PG. DE GRÀ­CIA, 92. BAR­CE­LO­NA. HORARI: DE DI­LLUNS A DIU­MEN­GE, DE 10 A 20H. PREU: 5€. • La­pe­dre­ra.com les obres sei­xan­ta-cinc pe­ces Fran­ça, Ità­lia i Ale­ma­nya, pa­ï­sos que es van con­ver­tir en cen­tres neu­ràl­gics d’aquest art que con­ver­teix la sen­sa­ció de mo­vi­ment en un au­tèn­tic exer­ci­ci de gau­di in­tel·lec­tu­al i es­tè­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.