La me­ca del ci­ne­ma

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS -

Fer les Amè­ri­ques és ca­da ve­ga­da més fà­cil i eco­nò­mic, i els mo­tius per anar-hi po­den ser molt di­ver­sos: gas­tro­nò­mics, so­ci­als, cul­tu­rals, etc. Si es­teu in­teres­sats en aquests úl­tims, aerolínies es­pe­ci­a­lit­za­des en vols de llarg re­cor­re­gut com LEVEL per­me­ten grans es­ca­pa­des per als amants de la cul­tu­ra. Són vi­at­gers jo­ves amb ga­nes de viu­re no­ves ex­pe­ri­èn­ci­es que no li­mi­ten els seus vi­at­ges a l’es­tiu o les va­can­ces. Bus­quen es­tí­muls cul­tu­rals i des­tins que els apor­tin un nou punt de vis­ta. Qual­se­vol oca­sió per aga­far un avió i can­vi­ar de con­ti­nent. Bos­ton, Los Angeles, San Fran­cis­co i Buenos Aires són els des­tins més de­ma­nats per aquest ti­pus de vi­at­gers, per­què del que es trac­ta és de viu­re ex­pe­ri­èn­ci­es i en­ri­quir-se amb les pro­pos­tes cul­tu­rals d’al­tres ciu­tats i con­ti­nents.

Una ciu­tat amb vis­ta al fu­tur

A la cos­ta est tro­bem ciu­tats on la cul­tu­ra i les no­ves tec­no­lo­gi­es atra­uen els vi­at­gers. Bos­ton com­bi­na a la per­fec­ció el fet de ser la ciu­tat de la ci­èn­cia, que al­ber­ga una de les ins­ti­tu­ci­ons ci­en­tí­fi­ques més im­por­tants del món, l’Ins­ti­tut Tec­no­lò­gic de Mas­sac­hu­setts (MIT), amb una vi­da cul­tu­ral es­pec­ta­cu­lar. No és ca­su­a­li­tat que la ca­pi­tal de Mas­sac­hu­setts si­gui con­si­de­ra­da una ve­ri­ta­ble amal­ga­ma d’art, his­tò­ria i cul­tu­ra. A l’al­tre ex­trem del pa­ís, Los Angeles ofe­reix dese­nes de pos­si­bi­li­tats per des­co­brir el mi­llor art dels nous creadors, amb mol­tes ga­le­ri­es i mu­seus com ara el Grammy Mu­se­um

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.