Es­pe­rit eu­ro­peu

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS -

o el Griffith Observatory, si­tu­at al tu­ró de la zo­na sud del bar­ri de Hollywo­od i es­ce­na­ri de més d’un clàs­sic del ci­ne­ma. De fet, la cul­tu­ra de Los Angeles es viu a peu de car­rer, ca­mi­nant pel pas­seig de la fa­ma so­bre les pet­ja­des dels per­so­nat­ges més fa­mo­sos de Hollywo­od, vi­si­tant Be­verly Hills i les se­ves im­pres­si­o­nants man­si­ons, o re­cor­rent el bo­he­mi Sun­set Strip, amb els seus clubs de rock, res­tau­rants ele­gants i grans dis­co­te­ques.

La imat­ge de Los Angeles tam­bé és la que ens han trans­mès les pel·lí­cu­les i les sè­ri­es de te­le­vi­sió. Po­dem re­viu­re al­guns pas­sat­ges dels nos­tres films pre­fe­rits adre­çant-nos a les plat­ges de Ma­li­bú o San­ta Mònica, on l’oceà Pa­cí­fic por­ta fins al lí­mit els sur­fis­tes, o vi­si­tant al­gun dels es­tu­dis més em­ble­mà­tics del món, com Uni­ver­sal Stu­di­os. Una al­tra ciu­tat nord-ame­ri­ca­na a te­nir molt en comp­te sa en­ca­ra més cul­tu­ra. És un al­tre dels des­tins de les lí­ni­es aè­ri­es es­pe­ci­a­lit­za­des en vols de llarg re­cor­re­gut de baix cost com LEVEL. La ciu­tat del tan­go i dels ca­fès il·lus­tres al­ber­ga im­por­tants cen­tres com el Mu­seu Na­ci­o­nal de Be­lles Arts, un dels més im­por­tants d’Amè­ri­ca Lla­ti­na, amb obres d’El Gre­co, Goya, Pi­cas­so, Rem­brandt, Ro­din, Cán­di­do López, Pri­li­di­a­no Pu­eyr­re­dón i Fernando Fa­der. Tam­bé el Mu­seu d’Art Mo­dern mos­tra una im­men­sa pro­duc­ció d’art con­tem­po­ra­ni des de la dè­ca­da del 1940 fins al se­gle XXI. Per­què vi­at­jar és més que tras­lla­dar-se d’un lloc a un al­tre: és apren­dre i en­ri­quir-se amb no­ves ex­pe­ri­èn­ci­es. Més in­for­ma­ció:

www.fly­le­vel.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.