Cu­ri­o­si­tats

La Vanguardia - Què Fem - - E E CAPADES -

RA­RE­SES ANATÒMIQUES

Fas­ci­nant, un pèl re­pul­siu i in­tri­gant al­ho­ra, el The Vik­tor Wynd Mu­se­um of Cu­ri­o­si­ti­es ocu­pa l’11 de Ma­re St. En aquest mu­seu (i tam­bé bar) hi trobareu ani­mals dis­se­cats (fins i tot un ós po­lar!), con­so­la­dors fets amb pe­dres pre­ci­o­ses i al­gu­nes mons­tru­o­si­tats anatòmiques de di­ver­ses èpo­ques.

UN WATER AMB MOL­TA HIS­TÒ­RIA

Sut­ton Hou­se és una man­sió Tu­dor, a Ho­mer­ton High Stre­et, que es va cons­truir per al san­gui­na­ri Enric VIII i que es con­ser­va per­fec­ta­ment. Hi tro­ba­rem, en­tre al­tres co­ses, el la­va­bo més an­tic de la ciu­tat.

CRIMS DE CI­NE­MA

Al­fred Hitchk­cock va ro­dar mol­tes de les se­ves pri­me­res pel·lí­cu­les a Hox­ton, als Es­tu­dis Gains­bo­rough (Po­o­le Stre­et 8). I els qui els va en­a­mo­rar de Da­vid Cro­nen­berg, tro­ba­ran a Bro­adway 54 la bar­be­ria on un cli­ent és de­go­llat a la se­qüèn­cia ini­ci­al de la pel·lí­cu­la. Brick Lane, a prop de Sho­re­ditch. A l’es­quer­ra, mú­sics to­cant al mer­cat de Co­lum­bia Ro­ad i, a so­ta, Clis­sold Park. bi­ci­cle­ta men­tre prens un ca­fè, ia l’es­pe­ci­a­li­tat són els jocs de tau­la. En te­nen més de 600! L’Os­lo, d’es­tè­ti­ca es­can­di­na­va, ocu­pa una an­ti­ga es­ta­ció de tren del se­gle Les re­fe­rèn­ci­es vikin­gues cons­tants ofe­rei­xen una com­bi­na­ció cu­ri­o­sa amb l’ar­qui­tec­tu­ra vic­to­ri­a­na de l’es­pai. Si vo­leu vis­tes, du­es ter­ras­ses amb pano- Draughts F. Co­oke, Ne­til 360, rà­mi­ca són la del es­pe­ci­a­lit­zat en piz­zes, i la del que co­ro­na The Print Hou­se, un al­tre edi­fi­ci de coworking d’una co­mu­ni­tat ar­tís­ti­ca. Molt a prop d’aquest dar­rer hi ha on l’ofer­ta és molt con­cre­ta però té molt d’èxit: an­gui­les, pu­ré de pa­ta­tes i pas­tis­sos sa­lats, el ma- Dalston Ro­of Park, teix me­nú des del 1900! En­ca­ra hi ha ga­nes de fes­ta? Doncs el cen­te­na­ri i ge­or­già i ple de fo­to­gra­fi­es de ve­lles glòries de la bo­xa, són dos pubs molt bri­tà­nics. A i fan bons con­certs, men­tre que a Num­ber 90 po­deu tan­car la nit. The Mac­beth, The Cat & Mut­ton, Dalston Jazz Bar The Hag­gers­ton hi

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.