Bom­bes al Born

UNA MOS­TRA SO­BRE L’IM­PAC­TE EN LA IN­FÀN­CIA

La Vanguardia - Què Fem - - OC BARCE ONA -

Les in­fan­te­ses trun­ca­des per cul­pa de les guer­res són l’eix dis­cur­siu de la mos­tra Una in­fàn­cia so­ta les bom­bes, con­flic­te bèl·lic.

Per apro­fun­dir

que Born CCM. po­deu veu­re al El pri­mer àm­bit ex­pli­ca l’im­pac­te dels bom­bar­de­jos a la Bar­ce­lo­na del 1938, que va dur a ter­me l’Avi­a­ció ita­li­a­na, en què van mo­rir 875 ci­vils, 118 dels quals eren cri­a­tu­res. El se­gon re­cull di­bui­xos dels nens i ne­nes que van ser tes­ti­mo­nis di­rec­tes del I el ter­cer s’en­din­sa en l’uni­vers dels adults que van pa­tir els bom­bar­de­jos quan eren in­fants. Le­gi­o­nà­ria Es fa­ran ac­ti­vi­tats pa­ral·le­les, com un ca­da di­ven­dres a par­tir del mes ci­cle de ci­ne­ma, d’oc­tu­bre, i una pro­gra­ma­ció de A par­tir del 2019, s’or­ga­nit­za­rà un ci­cle de xer­ra­des so­bre te­mes re­la­ci­o­nats amb la in­fàn­cia i les ciu­tats bom­bar­de­ja­des. te­a­tre fa­mi­li­ar.

Col·lec­ció So­ley

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.