El Pi­ri­neu so­bre la tau­la

L’HO­TEL PESSETS, A SORT, CON­NEC­TA AMB EL TER­RI­TO­RI I OFE­REIX UNA CUI­NA DE MUN­TA­NYA DELICIOSA PRO­POS­TES HEALTHY I SA­BO­RO­SES EN UN RES­TAU­RANT AMB SALAD BAR QUE OFE­REIX UN BRUNCH DI­A­RI

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS - ÒSCAR GÓ­MEZ

La cui­na pi­ri­nen­ca de l’Ho­tel Pessets es­tà als an­tí­po­des de la mar­tin­ga­la efec­tis­ta. Cui­na de mun­ta­nya, ele­gant, clàs­si­ca i po­sa­da al dia. Al fi­nal del so­par, la fres­ca noc­tur­na del Pa­llars em col­pe­ja les gal­tes, i m’em­por­to cap a ca­sa un amor mos­se­gat: els ca­la­mar­sons far­cits de mor­ro i ore­lla. Re­po­sen ten­dra­ment so­bre un llit de cal­çots es­ca­li­vats. Jo­ie­tes afu­sa­des cui­tes a bai­xa tem­pe­ra­tu­ra i na­pa­des amb una com­bi­na­ció de sal­ses: ne­gra tin­ta i su­au fet­ge gras. sen­se in­vents per No cal res més, els ho sap tot­hom. tra­di­ci­o­nal, gua­pos són els I no pas­sa res. Mar i mun­ta­nya ter le bour­ge­ois. ra­ros, épa- FOODIES BAR­CE­LO­NA RE­CO­MA­NA Foodies Res­tau­rant & Salad Bar és una de les úl­ti­mes in­cor­po­ra­ci­ons a l’es­ce­na­ri gas­tro­nò­mic del Po­ble­nou. Un lo­cal on celí­acs, ve­gans i car­ní­vors po­den gau­dir de sa­bo­ro­sos plats per menys de 15 eu­ros. I tot en un am­bi­ent far­cit de plan­tes pen­jants, mo­bi­li­a­ri vin­ta­ge i co­lors su­aus que con­vi­den a tas­tar tran­quil·la­ment el men­jar, amb me­nús que can­vi­en ca­da dia i un salad bar amb bols freds i ca­lents on es po­den com­bi­nar els in­gre­di­ents per cre­ar ama­ni­des al gust de ca­da cli­ent. El brunch ofe­reix una ver­sió sa­lu­da­ble dels plats clàs­sics d’aques­ta mo­da­li­tat a mig ca­mí en­tre l’es­mor­zar i el di­nar. Per exem­ple, els ous Be­ne­dict se ser­vei­xen so­bre una tor­ra­da de pa de mas­sa ma­re amb fa­ri­na eco­lò­gi­ca i amb una sump­tu­o­sa sal­sa d’al­vo­cat i anet com a op­ció a la tra­di­ci­o­nal ho­lan­de­sa; l’ham­bur- gue­sa de carn és de ve­de­lla eco­lò­gi­ca de carn dels Pi­ri­neus, amb quèt­xup ca­so­là i crui­xents pa­ta­tes la que­sa­di­lla es fon amb un pa­té de car­bas­sa i ver­du­re­tes crui­xents; i el che­e­se­cake es te­nyeix de groc amb cúr­cu­ma i gin­ge­bre.

no fre­gi­des;

FOODIES RESTAURANTE & SALAD BAR

Pu­ja­des, 225. Tel.: 937 606 843. Horari: de dl. a dg., de 10 a 16h. Fo­o­di­es­bar­ce­lo­na.es

L’equip del res­tau­rant llei­da­tà s’es­pe­ci­a­lit­za en cui­na de pro­xi­mi­tat.

FOTO: JULIA MALINOWSKA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.