Més en­llà de les gam­bes

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS -

Els pro­duc­tes fres­cos del mar, sen­se ar­ti­fi­cis i amb la mà­xi­ma de­di­ca­ció, per a treu­re el mi­llor del seu sa­bor. La re­cep­ta de Gamba de la Cos­ta és sen­zi­lla i a la ve­ga­da di­fí­cil. Ja fa més de sis anys que Ori­ol Ca­sa­de­vall i Maria Amo van obrir aquest lo­cal a la dre­ta de l’Ei­xam­ple de Bar­ce­lo­na i, en aquest perí­o­de, han acon­se­guit con­so­li­dar un res­tau­rant ba­sat en pro­duc­te de qua­li­tat i una cui­na en­fo­ca­da a res­pec­tar-lo al mà­xim. I ai­xò que, pel mig, han su­perat un tras­llat del lo­cal. Amb el tras­pàs de l’an­tic celler La Par­ra, al car­rer Roger de Flor, van de­ci­dir apro­fi­tar l’opor­tu­ni­tat i ins­tal·lar-se en aquest mag­ní­fic lo­cal. Mal­grat el canvi de pro­pi­e­ta­ris, la his­tò­ria de l’es­ta­bli­ment, en una tria en­cer­ta­da, es res­pi­ra en­ca­ra a l’am­bi­ent. Ne­ve­res clàs­si­ques, la bar­ra de mar­bre i al­gu­nes bo­tes de vi, li con­fe­rei­xen al res­tau­rant un toc au­tèn­tic i en con­so­nàn­cia amb la cui­na que ofe­reix. Les gam­bes do­nen nom al res­tau­rant, però l’ofer­ta de la car­ta va molt més en­llà pel que fa als pro­duc­tes del mar: escamarlans, navalles, musclos, cloïsses, tonyina, ca­la­mars i un llarg etc. A l’ho­ra de com­bi­nar-los, la car­ta ofe­reix pos­si­bi­li­tats molt va­ri­a­des i gus­to­ses. Una de les més des­ta­ca­des és sens dub­te el tàr­tar de to- nyi­na ver­me­lla Bal­fe­gó amb ca­vi­ar de so­ja, ela­bo­rat amb la que es­tà con­si­de­ra­da com una de les mi­llors to­nyi­nes del món. Amb l’ob­jec­tiu d’em­mas­ca­rar el seu gust el mí­nim pos­si­ble, no s’acom­pa­nya dels in­gre­di­ents ha­bi­tu­als dels tàr­tars de peix. Ni al­vo­cat ni ce­ba; no­més so­ja, que po­ten­cia el sa­bor, i uns pe­tits daus de to­mà­quet, que li pro­por­ci­o­nen un toc fresc. Des­ta­quen tam­bé els ca­la­mars a la ro­ma­na, als què el res­tau­rant de­di­ca una es­pe­ci­al aten­ció, cons­ta­tant la di­fi­cul­tat de tro­bar-ne de bons als es­ta­bli­ments de la ciu­tat. Amb un ar­re­bos­sat crui­xent i un in­te­ri­or ten­dre, acom­pa­nyats de sal Mal­don, es­de­ve­nen un ape­ri­tiu gus­tós i ge­nuí. En la ma­tei­xa lí­nia, per anar fent bo­ca men­tre ar­ri­ben els es­pe­rats plats prin­ci­pals, al­tres op­ci­ons in­teres­sants de la car­ta són les de­li­ci­o­ses i crui­xents xips de car­xo­fa.

Plats prin­ci­pals

Una de les mi­llors op­ci­ons com a plat prin­ci­pal de la car­ta són els ar­ros­sos. Les pro­pos­tes, en aquest sen­tit, tam­bé són molt va­ri­a­des. En tro­ba­rem de cal­do­sos, com per exem­ple el de lla­màn­tol o el de rap i gam­bes, i tam­bé els im­per­di­bles ar­ros­sos me­lo­sos, com per exem­ple el de rap i cloïsses. A més, el res­tau­rant apos­ta pels ar­ros­sos in­di­vi­du­als, de ma­ne­ra que no cal­drà de­ma­nar-los per a du­es per­so­nes i ai­xí po­dem tas­tar di­fe­rents sa­bors. Amb un preu mig d’en­tre 30 i 35 eu­ros per àpat, no dei­xeu es­ca­par tam­poc pro­pos­tes clàs­si­ques del lo­cal com ara les pa­ta­tes bra­ves, la clos­ca­da o al­gu­na de les se­ves de­li­ci­o­ses postres. Ai­xò sí, el que s’ha de tas­tar gai­re­bé per obli­ga­ció són les gam­bes i els escamarlans a la plan­xa. Des de la cui­na ex­pli­quen que el seu pro­ve­ï­dor en­ca­ra surt ca­da dia a pes­car des de la Bar­ce­lo­ne­ta. Les gam­bes del res­tau­rant són, per tant, fres­ques, lo­cals i d’una qua­li­tat ex­cel·lent. Un fet que de­mos­tra com cap al­tre que aquest en­can­ta­dor lo­cal ma­rí­tim cui­da del pro­duc­te, de l’es­pai i de la tra­di­ció ma­ri­ne­ra de la ciu­tat de Bar­ce­lo­na.

LES GAM­BES DO­NEN NOM AL RES­TAU­RANT, PERÒ L’OFER­TA VA MOLT MÉS EN­LLÀ PEL QUE FA ALS PRO­DUC­TES DEL MAR: ESCAMARLANS, GAM­BES, NAVALLES, MUSCLOS, CLOÏSSES, TONYINA...

GAMBA DE LA COS­TA

Car­rer de Roger de Flor, 252. Bar­ce­lo­na. Te­lè­fon: 934 577 793. Ho­ra­ris: di­nars, de 13 a 15:30h (ex­cep­te di­lluns); so­pars, de di­marts a dis­sab­te, de 20:30 a 23h. in­fo@gam­ba­de­la­cos­ta.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.