Agen­da

La Vanguardia - Què Fem - - NNENS -

PE­TITS PRO­TA­GO­NIS­TES

Aquest di­ven­dres, s’es­tre­na la pel·lí­cu­la per a in­fants ‘Ti­pi­tips’, for­ma­da per epi­so­dis pro­vi­nents de du­es pro­duc­ci­ons. Les his­tò­ri­es de ‘Qui ju­ga?’ (Jés­si­ca Lau­rén, 2010) re­tra­ten mo­ments de la vi­da quo­ti­di­a­na que po­den sem­blar po­ca co­sa però que per als nens són molt im­por­tants. Men­tre que les pe­ces mu­si­cals de ‘Can­çons per a in­fants i bes­ti­o­les’ (Lin­da Hambäck i Ma­rika Hei­debäck, 2014) es­tan pro­ta­go­nit­za­des per fa­mí­li­es d’ani­mals que ha­bi­ten mons fan­tàs­tics plens de rit­mes de jazz. Què pas­sa­ria si ens trans­for­més­sim en una d’aques­tes bes­ti­o­les? TI­PI­TIPS. ES­TRE­NA A DI­VER­SOS CINEMES DE CA­TA­LU­NYA. CON­SUL­TEU LA CAR­TE­LLE­RA O LA WEB DE PACK MÀGIC.

• JOCS AMB CLICKS I LEGO

Aquest cap de set­ma­na, el Po­ble Es­pa­nyol s’om­ple de clicks i mol­tes pe­ces de LEGO i us con­vi­da a par­ti­ci­par en mol­tes ac­ti­vi­tats re­la­ci­o­na­des amb aquests jocs, com una gim­ca­na on hau­reu de tro­bar pe­ces per­du­des, ta­llers, con­ta­con­tes i, fins i tot, un pho­to­call. La pri­me­ra Fi­ra de Clicks i LEGO del Po­ble Es­pa­nyol tam­bé tin­drà una zo­na de fo­od­trucks i un es­pai de ven­da de pe­ces úni­ques. A més, tam­bé hi hau­rà di­ver­ses pro­jec­ci­ons de Ci­ne­clicks i els fans de LEGO us po­dreu ins­pi­rar en els ta­llers de LEGO Edu­ca­ti­on. FI­RA DE CLICKS I LEGO. PO­BLE ES­PA­NYOL. AV. DE FRAN­CESC FERRER I GU­ÀR­DIA, 13 (SANTS-MONTJUÏC). 29 I 30 DE SE­TEM­BRE, DE 10 A 20H. PREU: 6€ (ME­NORS DE 4 ANYS, GRA­TU­ÏT).•

JAZZ PER A NENS I NE­NES

Si us agra­da la mú­si­ca jazz i vo­leu anar a un con­cert amb la ca­na­lla, a Cai­xaFo­rum trobareu la com­pa­nyia Com So­na? i el seu nou es­pec­ta­cle ‘A cau d’ore­lla’. Es trac­ta d’un xou fa­mi­li­ar am­bi­en­tat als Es­tats Units dels anys vint i tren­ta, on cinc mú­sics fan un re­cor­re­gut mu­si­cal per mit­jà de can­çons po­pu­lars amb pe­ti­tes pin­ze­lla­des de jazz. Una ac­ti­vi­tat re­co­ma­na­da per a nens i ne­nes de 0 a 6 anys, amb l’es­tè­ti­ca prò­pia de l’èpo­ca i del món del jazz, però ac­tu­a­lit­za­da per fer-la més pro­pe­ra als més pe­tits de la ca­sa. A CAU D’ORE­LLA. CAI­XAFO­RUM. AV. DE FRAN­CESC FERRER I GU­ÀR­DIA, 6-8 (SANTS-MONTJUÏC) DA­TES I HO­RA­RIS: 29 DE SE­TEM­BRE, A LES 18H, 30 DE SE­TEM­BRE, A LES 12H. PREU: 6€.

• A LA CUI­NA, AMB MÚ­SI­CA

A la Sa­la Fènix de Bar­ce­lo­na hi ha uns cui­ners molt es­pe­ci­als que us to­ca­ran can­çons d’ar­reu del món amb uns in­gre­di­ents for­ça inu­su­als. João Braz, Al­ba Ru­bió, Mo­des­to Lai i Sa­nis­las Ger­main són els creadors de ‘Nyam, nyam!’ i àni­mes de la com­pa­nyia Da­qui­da­llà. Tots qua­tre us pro­po­sen un es­pec­ta­cle per als més pe­tits de la ca­sa –fins a 3 anys– amb can­çons molt dol­ces i sen­zi­lles, en un es­pai ca­so­là i pro­per com és la cui­na. Una bo­na es­to­na per des­co­brir la mú­si­ca i ju­gar ple­gats grans i pe­tits. Us ani­meu a tas­tar la re­cep­ta? NYAM, NYAM! SA­LA FÈNIX. RI­E­RE­TA, 31 (CIU­TAT VE­LLA). DA­TES I HO­RA­RIS: FINS AL 21 D’OC­TU­BRE, ELS DIU­MEN­GES, A LES 11 I A LES 12.30H. PREUS: EN­TRE 5 I 8€.

• UNA TRA­DI­CIÓ BEN DOL­ÇA

D’Ar­nes, a la Ter­ra Al­ta, en di­uen ‘el po­ble de la mel’. Po­deu conèi­xer la que s’hi pro­du­eix i tots els secrets de l’ela­bo­ra­ció al Cen­tre d’In­ter­pre­ta­ció de la Mel, un es­pai de di­vul­ga­ció i ex­po­si­ció per di­fon­dre la tra­di­ció cen­te­nà­ria de l’api­cul­tu­ra com a ele­ment es­sen­ci­al del pa­tri­mo­ni del po­ble, i per do­nar a conèi­xer el sor­pre­nent món de les abe­lles. Una vi­si­ta ide­al per fer en fa­mí­lia, amb es­pais di­dàc­tics i lú­dics que mos­tren tot el que es­tà re­la­ci­o­nat amb l’api­cul­tu­ra, fent ser­vir les úl­ti­mes tec­no­lo­gi­es. MU­SEU DE LA MEL. CEN­TRE D’IN­TER­PRE­TA­CIÓ DE LA MEL D’AR­NES. AN­TO­NI GAUDÍ, 8. AR­NES (TER­RA AL­TA). DA­TES I HO­RA­RIS: CAPS DE SET­MA­NA I FES­TIUS. PREU: CON­SUL­TEU LA WEB.•

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.