+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - T TEATRE -

LA VI­DA A PA­LOS

Un quart de se­gle des­prés de la se­va dar­re­ra ac­tu­a­ció te­a­tral, Ima­nol Arias tor­na als escenaris. I ho fa per trans­for­mar-se en l’al­ter ego de l’es­crip­tor Pe­dro Ati­en­za i ex­pli­car-nos el seu di­fi­cul­tós iti­ne­ra­ri com a pa­re, ple de llar­gues se­pa­ra­ci­ons. La vi­da so­vint és molt du­ra. I, aquí, els pals del fla­menc fun­ci­o­nen com a com­ple­ment biogràfic per­fec­te. LLOC: TE­A­TRE CO­LI­SE­UM. DA­TA: DEL 5 AL 14/10. HO­RA­RI: DI­JOUS I DI­VEN­DRES,

A LES 20.30H; DIS­SAB­TE, A LES 21.30H; DIU­MEN­GE, A LES 18.30H. PREU: 23-41€. 20% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

BLU­ES

Ser­gi Pom­per­mayer obre el ci­cle Ter­rors

per si­tu­ar-nos en un con­text mar­cat per l’ame­na­ça ter­ro­ris­ta. I quan ets una cap de po­li­cia com la que in­ter­pre­ta Gem­ma Brió i t’en­fron­tes al­ho­ra al ter­ro­ris­me do­mès­tic prac­ti­cat per mem­bres de la te­va fa­mí­lia, tot es­de­vé un blu­es ex­plo­siu. LLOC: SA­LA BECKETT. DA­TA: FINS AL 4 DE NO­VEM­BRE. HO­RA­RI: DE DI­ME­CRES A DIS­SAB­TE, A LES 20.30H; DIU­MEN­GE, A LES 18.30H. PREU: 10-20€. 20% DE DTE.

Sa­la­beckett.cat

• ES­TAT DE­CEP­CIÓ

Els car­rers vi­uen una nit de con­flic­tes que ha po­sat la ciu­tat al llin­dar de l’es­tat d’ex­cep­ció.

I les pro­ta­go­nis­tes de l’obra de Cla­ra Tor­res ens fa­ran sen­tir al­ho­ra l’es­tat de de­cep­ció que s’ori­gi­na quan l’ide­a­lis­me to­pa de ca­ra amb els pac­tes que et lli­guen de peus i mans. LLOC: SA­LA FLYHARD. DA­TA: FINS AL 29 D’OC­TU­BRE. HO­RA­RI: DL., DJ I DV., 21H; DS., 18 I 21H; DG., 19H. PREU: 14€.

Sa­lafly­hard.com

• KERRY ELLIS EN CON­CERT

Gran no­tí­cia! Di­lluns, el Pa­ral·lel es trans­for­ma en el West End per aco­llir el pri­mer con­cert que ofe­reix a tot l’Es­tat una ve­ri­ta­ble gran es­tre­lla del mu­si­cal an­glo­sa­xó. Pre­pa­reu-vos: la pro­ta­go­nis­ta de We Will Rock You, Oli­ver!, Wicked (l’obra que la va por­tar fins a Bro­adway) i The War of the Worlds vol re­pas­sar amb nos­al­tres la se­va glo­ri­o­sa car­re­ra. LLOC: ONY­RIC TE­A­TRE CONDAL. DA­TA: 8 D’OC­TU­BRE. HO­RA­RI: A LES 20H. PREU:

- 0- 32€. Ony­ric.cat

Kerry Ellis ens de­mos­tra­rà a l’Ony­ric per què és una di­vadel mu­si­cal an­glo­sa­xó.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.