El reg­ne de la pe­dra

EL CAS­TELL DE PERATALLADA, A GI­RO­NA, COM­BI­NA ELS ATRAC­TIUS ARQUITECTÒNICS I HIS­TÒ­RICS AMB UNA IM­POR­TANT OFER­TA AR­TE­SA­NAL, CUL­TU­RAL I GAS­TRO­NÒ­MI­CA

La Vanguardia - Què Fem - - C CASTELLS - RAMON ORPINELL

Cas­trum de Pe­ra Ta­li­a­ta és el nom de re­fe­rèn­cia que surt en do­cu­ments de l’any 1065. Du­rant la vos­tra vi­si­ta com­pro­va­reu que ca­da ra­có del cas­tell i de la vi­la que l’en­vol­ta li fa ho­nor.

Pe­tra ta­lla­da o pe­tra scis­sa són al­tres noms amb què s’es­men­ta la po­bla­ció als se­gles

i El fos­sat que l’en­vol­ta, ta­llat ar­ti­fi­ci­al­ment a la ro­ca de gres, i que en al­guns llocs té una fon­dà­ria de set a vuit me­tres, li dó­na un ca­ràc­ter únic. Aquest an­tic nu­cli for­ti­fi­cat de la pla­na del Baix Em­por­dà, en­cim­be­llat da­munt d’aquest gran ba­sa­ment de ro­ca na­tu­ral, ha sa­but ar­ri­bar als ini­cis del se­gle

amb el ma­teix en­cant que abans i en­ca­ra és me­rei­xe­dor del mot que el de­fi­neix.

XEls tres re­cin­tes

L’ex­cel·lent dis­po­si­ció del seu sis­te­ma de­fen­siu va con­ver­tir Peratallada en una de les po­bla­ci­ons ca­ta­la­nes més ben for­ti­fi­ca­des. Quan vi­si­teu la vi­la-cas­tell, veu­reu que en­ca­ra con­ser­va la dis­tri­bu­ció

Peratallada es­ta­va molt ben for­ti­fi­ca­da. FO­TOS: AJUN­TA­MENT DE FORALLAC/RAMON ORPINELL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.