La tar­dor més gas­tro­nò­mi­ca

LES FI­RES D’ALI­MEN­TA­CIÓ PER­ME­TEN DES­CO­BRIR I GAU­DIR D’ALI­MENTS COM ELS TORRONS, EL VI O LES CASTANYES

La Vanguardia - Què Fem - - C CASTELLS - QU­ÈFEM

La gas­tro­no­mia i l’ali­men­ta­ció pre­nen pro­ta­go­nis­me amb l’ar­ri­ba­da de la tar­dor. Fi­res gas­tro­nò­mi­ques ar­reu de Ca­ta­lu­nya ens ofe­rei­xen la pos­si­bi­li­tat de des­co­brir pro­duc­tes de qua­li­tat i de pro­xi­mi­tat. Tot i ve­nir d’àm­bits i ter­ri­to­ris molt di­fe­rents, to­tes te­nen un ele­ment co­mú: la vo­lun­tat d’ofe­rir pro­pos­tes di­ver­ses i ori­gi­nals amb molt de sa­bor.

Bar­ce­lo­na és un dels cen­tres prin­ci­pals d’aques­ta tar­dor gas­tro­nò­mi­ca. Els pro­pers 6, 7 i 8 d’oc­tu­bre el cen­tre co­mer­ci­al Las Are­nas aco­lli­rà la Fi­ra Àpat, que apos­ta per a què els pro­duc­tors ca­ta­lans do­nin a conèi­xer els seus pro­duc­tes al món de la res­tau­ra­ció i l’ho­te­le­ria del pa­ís. Amb aquest es­pe­rit, l’es­de­ve­ni­ment pro­met por­tar a la ca­pi­tal ca­ta­la­na el mi­llor dels pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat de Ca­ta­lu­nya. En to­tal, més de 100 ex­po­si­tors i fins a 3 zo­nes d’ac­ti­vi­tats.

La 4a edi­ció de l’es­de­ve­ni­ment s’apro­pa al món de la gas­tro­no­mia i comp­ta­rà amb la pre­sèn­cia d’al­guns noms cone­guts de la cui­na del pa­ís, com ara Ada Pe­ra­lla­da. Per una al­tra ban­da, les úl­ti­mes ten­dèn­ci­es en el món de la res­tau­ra­ció, en­tre les quals des­ta­quen el co­ac­hing per a em­pre­ne­dors o la tec­no-ali­men­ta­ció, tin­dran una pre­sèn­cia des­ta­ca­da en els ta­llers, ac­ti­vi­tats i show­co­okings de l’es­de­ve­ni­ment.

Sa­bors de tar­dor

Un dels ali­ments per ex­ce­llèn­cia de la tar­dor són, sens dub­te, els torrons. I la se­va po­bla­ció per ex­cel·lèn­cia és, tam­bé amb pocs dub­tes, Agra­munt. És per ai­xò que la Fi­ra del Tor­ró i la Xo­co­la­ta a la Pe­dra d’Agra­munt, que tin­drà lloc del 12 al 14 d’oc­tu­bre, és una de les mi­llors opor­tu­ni­tats de la tem­po­ra­da per des­co­brir les no­ve­tats d’en­guany d’aquests dol­ços. Amb tasts guiats, con­fe­rèn­ci­es es­pe­ci­a­lit­za­des i de­mos­tra­ci­ons ofi­ci­a­des per po­nents de lu­xe, els vi­si­tants no aban­do­na­ran la fi­ra sen­se des­co­brir no­ves va­ri­e­tats o de­talls d’aques­tes postres de tar­dor, que tam­bé po­dran ad­qui­rir en les pa­ra­des dels fa­bri­cants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.