Des­co­briu què hi ha dar­re­re de les fotos del Qu­èFem? per mit­jà d’emo­ti­onsAR,

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

una apli­ca­ció d’in­tel·li­gèn­cia vi­su­al que com­bi­na la re­a­li­tat aug­men­ta­da i el re­co­nei­xe­ment d’imat­ges. No­més heu de se­guir aquests pas­sos:

MÈXIC A BARCELONA

Un vi­at­ge ex­prés a ter­res me­xi­ca­nes sen­se mou­re’s de Barcelona. El Banker’s Bar de l’Ho­tel Man­da­rin Ori­en­tal, al pas­seig de Grà­cia, es con­ver­teix, fins a l’1 de ge­ner, en un bar del pa­ís as­te­ca per ofe­rir-nos el mi­llor de la gas­tro­no­mia me­xi­ca­na. El res­tau­rant El Ar­rayán s’apo­de­ra­rà de la cui­na del Banker’s Bar amb de­li­ci­o­sos plats com els ‘ta­ma­les de mo­le po­bla­no’ i les ‘que­sa­di­llas’ a l’es­til de Ciu­tat de Mèxic. I tam­bé tro­ba­reu postres com el flam de ‘ca­je­ta que­ma­da’ o el tra­di­ci­o­nal pas­tís de ‘tres lec­hes’, a més de com­bi­nats amb els mi­llors li­cors me­xi­cans. La de­co­ra­ció del local re­cre­a­rà l’es­tè­ti­ca d’una ca­sa me­xi­ca­na tra­di­ci­o­nal per tal que l’ex­pe­ri­èn­cia si­gui en­ca­ra més im­mer­si­va. Al­tars lli­gats a la cone­gu­da efe­mè­ri­de del Dia dels Morts i re­pro­duc­ci­ons de mu­rals de Di­e­go Ri­ve­ra amb la pre­sèn­cia de Fri­da Kah­lo i de La Ca­la­ve­ra Gar­ban­ce­ra om­pli­ran l’es­ta­bli­ment i trans­por­ta­ran els vi­si­tants fins a l’al­tra ban­da de l’At­làn­tic.

BANKER’S BAR/EL AR­RAYÁN. MAN­DA­RIN ORI­EN­TAL BARCELONA. PG. DE GRÀ­CIA, 38-40. DA­TES: FINS A L’1 DE GE­NER.

FO­TO: ISOLDA DELGADO

La pro­pos­ta com­bi­na sa­bors ame­ri­cans amb un en­torn de lu­xe.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.