PRINT WORKERS BARCELONA

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

ben di­fe­rents. “M’agra­da molt mos­trar el tre­ball d’al­tres au­tors, col·le­gues molts dels quals són amics”, ex­pli­ca. A ella, que tre­ba­lla amb la me­tà­fo­ra vi­su­al, la fas­ci­na veu­re com ca­das­cú fa la se­va in­ter­pre­ta­ció da­vant d’una il·lus­tra­ció, fins al punt d’en­dur-se-la a ca­sa per veu­re-la sem­pre. El seu tre­ball di­gi­tal el plas­ma en im­pres­si­ons fi­ne-art gli­cée d’al­ta qua­li­tat so­bre pa­per ar­te­sà de co­tó, amb su­port de fus­ta i sen­se vidre, per apre­ci­ar la qua­li­tat ve­llu­ta­da de les tin­tes i la ca­li­de­sa de l’aca­bat mat. Molt a prop va obrir The Wall Ga­llery Sto­re (Cor­ders, 9), un se­gon es­pai amb preus en­ca­ra més po­pu­lars. QUEVEDO, 28 (GRÀ­CIA). TEL.: 933 153 829. HO­RA­RI: DE DI­LLUNS A DIVENDRES, DE 10 A 14H I DE 16.15 A 20.30H; DIS­SAB­TE, D’11 A 14H I DE

VERDE JA­DE

RA­MÓN Y CAJAL, 11 (GRÀ­CIA). TEL.: 932 106 164. HO­RA­RI: DE DI­MARTS A DIS­SAB­TE, DE 12 A 14H I DE 17 A 21H. PREUS: DE 20 A 50€.

Ver­de­ja­de.es

La in­te­ri­o­ris­ta Eu­ge­nia Mo­li­na –àni­ma d’aques­ta bo­ti­ga amb nom de res­so­nàn­ci­es mà­gi­ques– ofe­reix una se­lec­ció d’ob­jec­tes i com­ple­ments per a la llar, amb gran pro­ta­go­nis­me de la il·lus­tra­ció. Sen­se pro­po­sar-s’ho, el 90% de les là­mi­nes per­ta­nyen a do­nes illus­tra­do­res. L’ins­pi­ra l’hu­mor de la vi­nye­tis­ta Fla­vi­ta Ba­na­na, el traç fi i co­lo­ris­ta d’Ana de Li­ma, la po­è­ti­ca fe­mi­nis­ta de Pau­la Bo­net i els uni­ver­sos mà­gics d’Afri­ca Fan­lo. Fins a una vin­te­na d’au­to­res apo­de­ren el seu pe­tit local – que aca­ba de ce­le­brar el desè ani­ver­sa­ri–, on or­ga­nit­za ex­po­si­ci­ons ca­da dos me­sos. Tam­bé té ce­rà­mi­ca uti­li­tà­ria il·lus­tra­da de So­nia Pu­li­do i Lau­ra Mar­tín, i el re­fres­cant pa­ra­ment na­ïf-re­tro de la su­e­ca In­ge­la P. Arr­he­nius. Als seus pro­jec­tes d’in­te­ri­o­ris­me sem­pre pro­po­sa als cli­ents la il·lus­tra­ció com un art ple­na­ment con­tem­po­ra­ni i al­ho­ra ac­ces­si­ble. Una de les

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.