EL DILUVIO UNI­VER­SAL

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

GUILLERIES, 2 (GRÀ­CIA). HO­RA­RI: DE DI­LLUNS A DIS­SAB­TE, DE 17 A 20.30H; DE DI­MARTS A DIVENDRES, TAM­BÉ D’11 A 14H. PREUS: DE 20 A 200€. El­di­lu­vi­ou­ni­ver­sal.com

Nom que va tri­ar per al seu se­gell edi­to­ri­al de fan­zins, avui El Diluvio Uni­ver­sal és l’es­tu­di de la di­bui­xant Eli­sa Mún­so, con­ver­tit en ga­le­ria d’il·lus­tra­ció. Cris­ti­na Dau­ra, Ja­vir­royo, Jo­sé A. Ro­da i Mò­ni­ca Sol­so­na són au­tors que re­cent­ment hi han ex­po­sat que bri­llen amb llum prò­pia. Pre­ci­sa­ment, l’Eli­sa es va es­tre­nar com a ar­tis­ta a la ga­le­ria Mis­ce­la­nea. El re­trat il·lus­trat és un dels seus mo­tius pre­di­lec­tes, amb un toc d’iro­nia, flai­re dels cin­quan­ta i els sei­xan­ta. “El que més m’agra­da és pro­vo­car un som­riu­re”, afir­ma. Sem­pre els em­mar­ca amb per­fil me­tàl·lic ne­gre, com si fos un traç de tin­ta. Per als fa­nà­tics dels ma­ga­zins au­to­e­di­tats que són els fan­zins, aquí en des­co­bri­reu de tots els co­lors i les te­mà­ti­ques, amb im­pres­si­ons i en­qua­der­na­ci­ons molt acu­ra­des, que poc te­nen a veu­re amb els fo­to­co­pi­ats de dè­ca­des en­re­re. Ca­da ani­ver­sa­ri d’El Diluvio –ara ar­ri­ba al si­sè– el ce­le­bra edi­tant-ne un de nou. Per Na­dal, fa­ran una ex­po­si­ció col·lec­ti­va i un Ver­mut del Mer­cat Grà­fic, amb una cin­quan­te­na de cre­a­dors, del 5 de desem­bre al 15 de ge­ner. Mol­tes là­mi­nes les tro­ba­reu em­mar­ca­des, a punt per pen­jar a la pa­ret, pre­fe­rent­ment amb marcs an­tics re­ci­clats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.