La fes­ta i el Na­dal a L’illa

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA - LA­IA ANTÚNEZ

L’illa Di­a­go­nal va obrir les por­tes el 3 de desem­bre del 1993 i, per tant, la set­ma­na que ve ce­le­bra el vint-i-cin­què ani­ver­sa­ri. Per com­me­mo­rar una da­ta tan as­se­nya­la­da, el com­plex vo­lia fer un re­gal a la ciu­tat de Barcelona, una ce­le­bra­ció que mi­rés al car­rer i en la qual po­gués par­ti­ci­par to­ta la ciu­ta­da­nia. La idea ini­ci­al s’ha tra­du­ït en una fes­ta amb un gran es­pec­ta­cle de llum, foc i mú­si­ca, que tin­drà lloc el di­marts 4 de desem­bre. una per­so­na­li­tat acla­pa­ra­do­ra, amb 400 me­tres li­ne­als de fa­ça­na i 66 me­tres d’al­ça­da. Els or­ga­nit­za­dors vo­li­en que l’edi­fi­ci fos el gran pro­ta­go­nis­ta de l’es­de­ve­ni­ment i, per ai­xò, han cre­at un es­pec­ta­cle pi­ro­mu­si­cal que el pon­de­ra i el pro­jec­ta. D’aques­ta ma­ne­ra, hi hau­rà un cas­tell de focs a la co­ber­ta, però tam­bé es po­drà veu­re tot un dis­seny pi­ro­tèc­nic ben es­pe­ci­al a la fa­ça­na del com­plex.

L’es­pec­ta­cle de foc i llums, que res­pec­ta la idi­o­sin­crà­sia de l’edi­fi­ci però que pre­sen­ta una per­so­na­li­tat prò­pia, ani­rà sin­cro­nit­zat amb mú­si­ca i tin­drà el mo­ment cul­mi­nant en la des­co­ber­ta del mo­nu­men­tal con­junt es­cul­tò­ric que l’ita­lià Edo­ar­do Tre­sol­di –ve­geu-ne l’en­tre­vis­ta a la pà­gi­na se­güent– ha cre­at es­pe­cí­fi­ca­ment per al vint-i-cin­què ani­ver­sa­ri de L’illa Di­a­go­nal.

Ta­lent jo­ve

L’ar­tis­ta, jo­ve però amb re­co­nei­xe­ment als cir­cuits ar­tís­tics in­ter­na­ci­o­nals, ha cons­tru­ït una es­cul­tu­ra de sis vo­lums, a ba­se de ma­lla de fil­fer­ro, que des de fa uns di­es es pot veu­re a la co­ber­ta de l’edi­fi­ci, tot co­ro­nant la can­to­na­da que es tro­ba en­tre el car­rer de Nu­màn­cia i l’avin­gu­da Di­a­go­nal. Tre­sol­di ju­ga amb la pre­sèn­cia i l’ab­sèn­cia; són es­cul­tu­res pen­sa­des per­què pràc­ti­ca­ment des­a­pa­re­guin en certs mo­ments del dia, se­gons la llum, i, en can­vi, es­ti­guin molt pre­sents en al­tres mo­ments, per la prò­pia fos­cor o per la il·lu­mi­na­ció ar­ti­fi­ci­al que re­bin.

A ban­da del com­po­nent més ar­qui­tec­tò­nic, l’es­cul­tu­ra Li­mes de Tre­sol­di bus­ca des­ta­car L’illa com a punt de tro­ba­da, d’oci i de ne­go­ci a par­tir de la re­pre­sen­ta­ció de di­ver­ses ca­res. Ell es­cul­peix l’es­pai que hi ha en­tre aques­tes per­so­nes que es re­la­ci­o­nen, les ca­res són en ne­ga­tiu per­què re­pre­sen­ten aquest es­pai que és ete­ri i cir­cums­tan­ci­al. És una ma­ne­ra d’evo­car les tro­ba­des, en­tre per­so­nes molt di­fe­rents i amb in­teres­sos di­ver­sos, que s’han fet a L’illa al llarg d’aquests vint-i-cinc anys. La fes­ta co­men­ça­rà a les 20.30 ho­res i se ser­vi­rà xo­co­la­ta ca­len­ta i co­ca als as­sis­tents. A par­tir de les 21 ho­res, co­men­ça­rà l’es­pec­ta­cle, que té una du­ra­da apro­xi­ma­da de vint mi­nuts.

Du­rant tot el perí­o­de na­da­lenc, l’es­cul­tu­ra Li­mes ro­man­drà ins­tal·la­da i il·lu­mi­na­da i, des­prés del 6 de ge­ner, es re­ti­ra­rà. A més, els vi­si­tants po­dran gau­dir d’al­gu­nes ac­ti­vi­tats tra­di­ci­o­nals del Na­dal: ma­nu­a­li­tats, ta­llers de ti­ons i de fa­na­lets, una vi­si­ta del pat­ge re­ial, a més de l’atrac­ció d’au­tò­mats Els con­tes de l’ar­bre par­lant i de la no­va pis­ta de gel, si­tu­a­da al parc in­te­ri­or de L’illa, a par­tir del 5 de desem­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.