+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

GENEZIS

●●●●●

DIR.: ÁRPÁD BOGDÁN. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: MILÁN CSORDÁS, ANNA MARIE CSEH, ENIKO ANNA ILLESI, LÍDIA DANIS, ZSOLT KOVÁCS. PA­ÍS: HON­GRIA. ANY: 2018. DUR.: 120 MI­NUTS.

Aquest film hon­ga­rès nar­ra tres his­tò­ri­es ins­pi­ra­des en epi­so­dis bí­blics i tam­bé en his­tò­ri­es re­als. ‘Genezis’ és una con­tun­dent con­dem­na del ra­cis­me que adop­ta for­mes vi­su­als po­de­ro­ses (i de ve­ga­des mas­sa so­lem­nes). La vi­o­lèn­cia so­bre els ado­les­cents, la mar­gi­na­ció del po­ble ro­ma­ní i la im­por­tàn­cia de la fa­mí­lia són al­guns dels te­mes que abor­da aquest film desi­gual, però a es­to­nes ab­sor­bent. La tas­ca amb al­guns ac­tors no pro­fes­si­o­nals i la ver­sem­blan­ça que res­pi­ra tot el re­lat (Árpád Bogdán ha tre­ba­llat en grups de te­a­tre amb nens amb di­fi­cul­tats so­ci­als i eco­nò­mi­ques) són els punts forts de ‘Genezis’.

LOS FANTASMAS DE IS­MA­EL

●●●● ●

DIR.: ARNAUD DESPLECHIN. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: MATHIEU AMALRIC, MARION COTILLARD, CHARLOTTE GAINS­BOURG. PA­ÍS: FRAN­ÇA. ANY: 2017. DUR.: 110 MI­NUTS.

El dar­rer film d’Arnaud Desplechin con­fir­ma que el di­rec­tor de ‘Reis i rei­na’ (2004) no es tro­ba en el mi­llor mo­ment cre­a­tiu. El film com­bi­na di­ver­sos re­gis­tres de ma­ne­ra li­bèr­ri­ma. La co­mè­dia sen­ti­men­tal, el film de mis­te­ri, la cin­ta d’es­pi­es, el me­ta­ci­ne­ma i, fi­nal­ment, la tra­gè­dia se suc­ce­ei­xen en un guió des­con­cer­tant i vol­gu­da­ment sa­tí­ric que ni els ma­tei­xos ac­tors sem­blen creu­re’s del tot. Mathieu Amalric in­ter­pre­ta un di­rec­tor de ci­ne­ma que tam­bé és una pa­rò­dia de l’ar­tis­ta tur­men­tat. El re­torn de la se­va do­na (una im­pro­ba­ble Marion Cotillard), que va des­a­pa­rèi­xer 21 anys en­re­re, tras­bal­sa la se­va es­ta­bi­li­tat, en aques­ta fau­la des­mi­ti­fi­ca­do­ra que no­més en­llu­er­na de ma­ne­ra oca­si­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.