Atra­ca­ment im­per­fec­te

STEVE MCQUEEN TOR­NA AL CI­NE­MA AMB UN BON THRILLER DE ROBATORIS DE FAC­TU­RA CLÀS­SI­CA QUE TÉ UN RE­PAR­TI­MENT DE LU­XE

La Vanguardia - Què Fem - - C C - EN­RIC ROS

El di­rec­tor Steve McQueen es va do­nar a conèi­xer en­tre la ci­ne­fí­lia amb dra­mes fe­rés­tecs i in­ti­mis­tes com Hun­ger (2008) i Sha­me (2011). Des­prés va sor­pren­dre tot­hom amb una pro­pos­ta molt més aca­dè­mi­ca, 12 anys d’es­cla­vi­tud (2013), que va per­me­tre des­co­brir que, a més d’un au­tor, tam­bé po­dia con­ver­tir-se en un sò­lid ar­te­sà de Hollywo­od.

Hi ha­via cu­ri­o­si­tat per sa­ber quin se­ria el se­güent pas del re­a­lit­za­dor bri­tà­nic. Un lus­tre des­prés del dar­rer film, aques­ta set­ma­na tor­na a la pan­ta­lla gran amb un al­tre tí­tol de ma­ne­res clàs­si­ques, que el con­fir­ma com un di­rec­tor eclèc­tic, capaç d’abor­dar gè­ne­res i re­gis­tres nar­ra­tius ben di­ver­sos.

Vi­o­la Da­vis, Mic­he­lle Ro­dri­guez i Eli­za­beth De­bicki com­par­tei­xen in­ti­mi­tats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.