El gran ro­ba­to­ri

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

Aquest re­make de la mi­ni­sè­rie te­le­vi­si­va bri­tà­ni­ca

Les ví­du­es (1983) es­tà pro­ta­go­nit­zat per qua­tre do­nes que he­re­ten un deu­te de l’ac­ti­vi­tat cri­mi­nal dels seus ma­rits morts. Una d’elles, la Ve­ro­ni­ca (una po­de­ro­sa Vi­o­la Da­vis), de­ci­deix afron­tar la si­tu­a­ció por­tant a ter­me, amb les se­ves com­pa­nyes, un ro­ba­to­ri que els di- funts ma­rits ha­vi­en dei­xat gai­re­bé pre­pa­rat.

El guió, de Gi­lli­an Flynn –au­to­ra de la no­vel·la i el lli­bret de Per­du­da (2012) i del lli­bre que ha ins­pi­rat la sè­rie de cul­te He­ri­das abi­er­tas (2018)– i el ma­teix McQueen, tras­lla­da l’ac­ció de Londres a Chi­ca­go. Tam­bé s’en­car­re­ga de po­ten­ci­ar di­ver­sos as­pec­tes sub­tex­tu­als re­la­tius a la ra­ça i el gè­ne­re.

Rein­ven­tant el noir

El plan­te­ja­ment pot re­cor­dar la fór­mu­la dels atra­ca­ments corals de la sa­ga Oce­an’s 8, però, per sort, la pro­pos­ta de McQueen acon­se­gueix es­qui­var els llocs co­muns d’aques­ta me­na de films. Les pre­ses llar­gues i la po­sa­da en es­ce­na es­ti­lit­za­da con­ver­tei­xen la ciu­tat en un pai­sat­ge des­hu­ma­nit­zat i vi­brant, en aquest thriller amb un re­re­fons po­lí­tic in­teres­sant, que evo­ca al­guns tí­tols dels bons temps d’un di­rec­tor com Mic­ha­el Mann. Viu­das és un bri­llant ne­o­noir que no ocul­ta la vo­lun­tat d’atreu­re el gran pú­blic sen­se re­nun­ci­ar a la qua­li­tat.

VIU­DAS

●●● ●●

DIR.: STEVE MCQUEEN. GÈ­NE­RE: THRILLER. INT.: VI­O­LA DA­VIS, MIC­HE­LLE RO­DRI­GUEZ, ELI­ZA­BETH DE­BICKI, CYNTHIA ERIVO, COLIN FARRELL, BRI­AN TYREE HENRY, ROVERT DUVALL, LI­AM NEESON. PA­ÍS: REG­NE UNIT. ANY: 2018. DUR.: 128 MI­NUTS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.