De­li­ca­tes­sen

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

LLUITES D’AR­REU DEL MÓN

Exem­ples ins­pi­ra­dors d’ar­reu del món de mo­vi­ments i lluites per la de­fen­sa dels drets hu­mans. Ai­xò és el que il·lus­tra­ran les pel·lí­cu­les del pri­mer ci­cle de ci­ne­ma i de­fen­sa dels drets hu­mans, que aco­lli­ran aquest cap de set­ma­na la Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya i els Ci­ne­mes Gi­ro­na de Barcelona. Fruit de la col·la­bo­ra­ció en­tre cinc ONG di­fe­rents i l’Agèn­cia Ca­ta­la­na de Co­o­pe­ra­ció, el fes­ti­val pro­gra­ma­rà qua­tre pel·lí­cu­les amb his­tò­ri­es de llui­ta i su­pera­ció, que ex­plo­ra­ran mo­vi­ments de ter­ri­to­ris tan di­fe­rents com la Xi­na, l’Amè­ri­ca Cen­tral i la sel­va Ama­zò­ni­ca. En­tre els films se­lec­ci­o­nats, hi ha la pre­mi­a­da ‘Ca­mí a l’es­co­la’ (Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya, 1 i 2/12, a les 17h), que re­tra­ta les di­fi­cul­tats de qua­tre nens i ne­nes de ra­cons di­fe­rents del món per ar­ri­bar a l’es­co­la. Una oda es­pe­ran­ça­do­ra a l’edu­ca­ció di­ri­gi­da per Pas­cal Plis­son. L’acom­pa­nya­ran ‘Me­so­a­me­ri­ca­nas’ (Ci­ne­mes Gi­ro­na, 1/12, a les 18h), so­bre do­nes llui­ta­do­res a l’Amè­ri­ca Cen­tral, ‘Pi­ripku­ra’ (Ci­ne­mes Gi­ro­na, 1/12, a les 18h), amb pro­ta­go­nis­me de la po­bla­ció in­dí­ge­na del Ma­to Gros­so, i ‘Seño­ri­ta Ma­ría, la fal­da de la mon­taña’ (Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya, 1/12, a les 18h), que se si­tua a Co­lòm­bia.

EL CI­NE­MA I LA DE­FEN­SA DELS DRETS HU­MANS. FIL­MO­TE­CA DE CA­TA­LU­NYA I CI­NE­MES GI­RO­NA. DA­TA: 1 I 2/12. Fil­mo­te­ca.cat Ci­ne­mes­gi­ro­na.cat

• •

se ce­le­bra un al­tre fes­ti­val de ci­ne­ma, però de te­mà­ti­ca molt di­fe­rent. Es trac­ta de la quar­ta edi­ció del 'Phan­tas­ma. We­ekend of Hor­ror', a La Sa­la Phe­no­me­na, que in­clou grans clàs­sis del gè­ne­re i pro­gra­mes do­bles de sè­rie B. Hi tro­ba­reu, en­tre d'al­tres, no­ves pro­duc­ci­ons, com 'El tor­re­ón' ('The Ke­ep'), 'Dog Sol­di­ers', 'Nó­ma­das' i 'Ca­bin Fe­ver', a més de grams clàs­sics, com 'Po­se­si­ón', 'Ar­re­ba­to', 'Hell­rai­ser' i 'El pu­e­blo de los mal­di­tos'. El film 'La fu­ria', de Bri­an de Pal­ma, tan­ca­rà el fes­ti­val, diu­men­ge a la nit. FES­TI­VAL PHAN­TAS­MA. SA­LA PHE­NO­ME­NA EXPERIENCE. FINS AL 2/12.

Phe­no­me­na-experience.com

‘Seño­ri­ta Ma­ría, la fal­da de la mon­taña’ ens por­ta a Co­lòm­bia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.