Les pro­pi­e­tats cu­ra­ti­ves d’un bon or­gas­me

JU­LIO MAN­RI­QUE DI­RI­GEIX AMB UN TA­LENT NO­TA­BLE L’ESTUPENDA CO­MÈ­DIA DRAMÀTICA ‘L’HA­BI­TA­CIÓ DEL COS­TAT’, QUE SA­RAH RUHL DEDICA ALS PRI­MERS VIBRADORS ELÈC­TRICS

La Vanguardia - Què Fem - - T T TRE - RAMON OLI­VER

És cu­ri­ós com les pro­pi­e­tats as­so­ci­a­des a un ob­jec­te de­ter­mi­nat o a una re­ac­ció hu­ma­na de­ter­mi­na­da po­den ser jut­ja­des com a benè­fi­ques o com a gai­re­bé per­ver­ses, en fun­ció de la mo­ral im­pe­rant i del co­nei­xe­ment que te­nim dels seus efec­tes. I aquest és, sens dub­te, un dels te­mes (fins i tot l’om­bra del ra­cis­me es­cla­vis­ta hi té ca­bu­da) que es mo­uen per aques­ta co­mè­dia ex­cel·lent que Ju­lio Man­ri­que de­fi­neix, de ma­ne­ra molt en­cer­ta­da –tant com la se­va di­rec­ció de l’obra–, com “un es­trany con­te de fa­des vic­to­rià, una es­pè­cie de vo­de­vil po­è­tic, cò­mic i trist al­ho­ra”. Un qua­si vo­de­vil –com a tot bon vo­de­vil, aquí és cons­tant el mo­vi­ment de por­tes que s’obren i es tan­quen i dar­re­re les quals pas­sen co­ses que ho po­den can­vi­ar tot– que Sa­rah Rulh si­tua als Es­tats Units de les aca­ba­lles del se­gle

uc

ua

Car­lo­ta Ol­ci­na vol sa­ber què pas­sa a l’ha­bi­ta­ció del cos­tat.

ri! ●●●● ●

DE SA­RAH RUHL. DIR.: JU­LIO MAN­RI­QUE. INT.: IVAN BE­NET, CAR­LO­TA OL­CI­NA, POL LÓ­PEZ, MI­RE­IA AI­XA­LÀ, XA­VI RI­CART, ALBA FLO­RE­JACHS, ADE­LI­NE FLAUN. LLOC: LA VI­LLAR­RO­EL. VI­LLAR­RO­EL, 87. METRO: UR­GELL (L1). TEL.: 934 511 234. DA­TA: FINS AL 3/2. HO­RA­RI: DE DT. A DJ., 20.30H; DV., 21H. DS., 18 I 21H; DG., 18.30H. PREU: 24-30€. La­vi­llar­ro­el.cat

FO­TO: FELIPE ME­NA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.