S’ha fet la llum!

La Vanguardia - Què Fem - - T T TRE -

just en aquell mo­ment en què un ob­jec­te que aca­ba­ria sent cone­gut com a vi­bra­dor elèc­tric co­men­ça­va a co­lar-se a les con­sul­tes dels met­ges. I co­men­ça­va a ser re­co­ne­gut com a ins­tru­ment mè­dic molt efi­caç, adi­ent (però no de ma­ne­ra ex­clu­si­va, com de­mos­tra que els seus efec­tes es pro­ves­sin fins i tot en sol­dats fe­rits de la Pri­me­ra Guer­ra Mun­di­al) per trac­tar ca­sos d’his­tè­ria. Tor­nant al que us de­ia abans, n’hi va ha­ver prou que aquell ob­jec­te be­ne­fi­ci­ós co­men­cés a as­so­ci­ar-se als des­co­bri­ments que fe­ia la do­na de la se­va prò­pia se­xu­a­li­tat i, al­ho­ra, es co­men­cés a fer ser­vir en el món de la por­no­gra­fia, per­què cai­gués da­munt seu la pre­cep­ti­va de­mo­nit­za­ció que el con­dem­na­va a la clan­des­ti­ni­tat. Però el mo­ment en què ens si­tua Ruhl és en­ca­ra el del llu­mi­nós des­co­bri­ment que pro­vo­ca al­ho­ra per­ple­xi­tat i un xic d’ex­ci­tat des­con­cert. Gai­re­bé com ho es­tà fent la ma­tei­xa ir­rup­ció a la vi­da quo­ti­di­a­na de la llum elèc­tri­ca: un mo­ment que tam­bé re­flec­teix la pel·lí­cu­la Co­let­te, que s’aca­ba d’es­tre­nar.

Ruhl crea una me­tà­fo­ra clara en­tre l’in­ter­rup­tor del pro­grés que il·lu­mi­na ha­bi­ta­ci­ons amb un pe­tit mo­vi­ment i la il·lu­mi­na­ció no exemp­ta de ne­guit que el vi­bra­dor es­tà pro­vo­cant en aquest gra­pat de per­so­nat­ges sor­pre­sos da­vant les sen­sa­ci­ons fí­si­ques i emo­ci­o­nals que han co­men­çat a ex­pe­ri­men­tar. Un gra­pat de per­so­nat­ges in­ter­pre­tats de ma­ne­ra bri­llant per tots els in­te­grants de la com­pa­nyia, que Man­ri­que, ju­gant amb el voyeu­ris­me de l’es­pec­ta­dor, ens mos­tra com si fos­sin dins d’un d’aquells qua­dres ova­lats que guar­ni­en els sa­lons més se­lec­tes, men­tre al­gú in­ter­pre­ta­va al pi­a­no la com­po­si­ció més re­cent de Sa­tie.

L’HA­BI­TA­CIÓ DEL COS­TAT (THE VIBRATOR PLAY)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.