1983

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Net­flix es­tre­na avui la se­va pri­me­ra sè­rie ori­gi­nal po­lo­ne­sa, que pre­sen­ta una re­a­li­tat al­ter­na­ti­va de la his­tò­ria del pa­ís. Els pro­ta­go­nis­tes són un de­tec­tiu i un es­tu­di­ant que des­co­brei­xen, el 2003, una cons­pi­ra­ció que fa més de vint anys que es­tà en mar­xa, i que va co­men­çar amb un atemp­tat, l’any 1983, que va atu­rar la tran­si­ció de Po­lò­nia per es­de­ve­nir un Es­tat de­mo­crà­tic. Aques­ta sè­rie té en­tre els seus di­rec­tors la pres­ti­gi­o­sa Ag­ni­eszka Ho­lland (‘Burning Bush’, ‘House of Cards’, ‘Tre­me’).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.