Tot un mes per gau­dir de les tra­di­ci­ons

US PROPOSEM PLANS GASTRONÒMICS I MOLT FESTIUS PER CE­LE­BRAR L’ÈPO­CA MÉS ES­PE­RA­DA DE L’ANY

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

El Na­dal ja tor­na a ser aquí. És un dels mi­llors mo­ments per es­tar en fa­mí­lia, ce­le­brar grans àpats i apun­tar-se a les tra­di­ci­ons. Aques­ta fes­ti­vi­tat tant es­pe­ra­da que aco­mi­a­da l’any és, ca­da ve­ga­da més, una ex­cu­sa im­mi­llo­ra­ble per a la des­co­ber­ta de llocs i sa­bors in­no­va­dors. Les ciu­tats ca­ta­la­nes es pre­pa­ren per re­bre aques­tes fes­tes tan as­se­nya­la­des amb pro­pos­tes per a tots els pú­blics, que van des de me­nús es­pe­ci­al­ment dis­se­nyats per a les ce­le­bra­ci­ons fins a es­de­ve­ni­ments pen­sats per a to­ta la fa­mí­lia o fi­res on tro­bar els mi­llors pro­duc­tes de de­co­ra­ció, ali­men­ta­ció i ob­jec­tes cu­ri­o­sos per re­ga­lar i sor­pren­dre els que es­tan més a prop nos­tre.

Per des­co­brir-ho, hem ela­bo­rat un re­cull de plans gastronòmics, es­ca­pa­des eno­tu­rís­ti­ques, lo­cals de nit i pro­pos­tes ho­te­le­res, en­tre mol­tes al­tres ide­es i ac­ti­vi­tats, per tal de viu­re aques­tes fes­tes amb to­ta la in­ten­si­tat que es me­rei­xen. Amb to­tes aques­tes pro­pos­tes, no us po­dreu quei­xar de no sa­ber què fer per aco­mi­a­dar aquest 2018! A dins i a fo­ra

Tant si pre­fe­riu pre­pa­rar els àpats a ca­sa com si sou més de sor­tir fo­ra, te­nim mol­tes ide­es per a vos­al­tres. En el pri­mer cas, hem se­lec­ci­o­nat di­ver­sos pro­duc­tes vin­cu­lats a les tra­di­ci­ons, al­guns d’ells molt so­li­da­ris i d’al­tres de gran tra­di­ció ar­te­sa­na, per tal de gau­dir en fa­mí­lia amb els mi­llors pro­duc­tes. Però, si el que vo­leu és sor­tir de ca­sa i dei­xar-vos sor­pren­dre per nous gus­tos, tam­bé hem se­lec­ci­o­nat al­guns es­pais de la ciu­tat que de ben se­gur re­cor­da­reu amb un gran som­riu­re.

I re­cor­deu que a par­tir d’aquest cap de set­ma­na co­men­cen mol­tes de les fi­res vin­cu­la­des al Na­dal, que van des de pro­pos­tes molt tra­di­ci­o­nals fins a ac­ti­vi­tats in­no­va­do­res que us pro­po­sen ce­le­brar les fes­tes d’una ma­ne­ra di­fe­rent, tant amb els amics, la pa­re­lla o amb la fa­mí­lia. Ja no tin­dreu ex­cu­sa per po­sar­vos l’abric i sor­tir de ca­sa per des­co­brir tot el que les fes­tes us po­den ofe­rir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.