Tor­na el tor­ró so­li­da­ri de RAC1

TOTS ELS BE­NE­FI­CIS ANIRAN DES­TI­NATS A LA IN­VES­TI­GA­CIÓ DE MALAL­TI­ES MINORITÀRIES QUE AFEC­TEN ELS INFANTS

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES - QU­ÈFEM

Ja po­deu tro­bar a les bo­ti­gues els de­li­ci­o­sos tor­rons so­li­da­ris de RAC1, de pra­li­né d’ave­lla­nes amb neu­les i ta­ron­ja o de cre­mós d’amet­lla amb co­oki­es. I és que RAC1 i Tor­rons Vi­cens s’unei­xen un Na­dal més per­què les fes­tes si­guin una mi­ca més dol­ces per a tot­hom. Els dar­rers anys, tots els be­ne­fi­cis de la ven­da d’aquests tor­rons (que va as­cen­dir a 186.102€ el 2017) es van des­ti­nar a la in­ves­ti­ga­ció de malal­ti­es minoritàries que afec­ten els infants, di­ri­gi­da per l’Hos­pi­tal Sant Jo­an de Déu de Barcelona. Aquest any, tots els be­ne­fi­cis re­co­llits de la ven­da del tor­ró de RAC1 aniran des­ti­nats ín­te­gra­ment a la ma­tei­xa cau­sa.

Al web de RAC1 hi ha to­ta la in­for­ma­ció del pro­jec­te Ra­re Com­mons.

Rac1.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.