Fi­res i mer­cats que avan­cen el Na­dal

DE­CO­RA­CIÓ, GAS­TRO­NO­MIA AR­TE­SA­NA I DISSENYS D’AU­TOR US ES­PE­REN A PAR­TIR D’AQUEST CAP DE SET­MA­NA

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Si bé l’en­ce­sa de llums als car­rers mar­ca el tret de sor­ti­da de la tem­po­ra­da na­da­len­ca a Barcelona, l’ar­ri­ba­da de fi­res i mer­cats ens con­vi­da a es­cal­far mo­tors i pre­pa­rar les pri­me­res com­pres. Aquest cap de set­ma­na es po­sen en mar­xa du­es de les fi­res més tra­di­ci­o­nals: la de San­ta Llú­cia i la de la Sa­gra­da Fa­mí­lia. Da­vant de la Ca­te­dral, i amb més de 230 anys d’his­tò­ria, la Fi­ra de San­ta Llú­cia ar­ri­ba car­re­ga­da de pa­ra­des i pro­duc­tes na­da­lencs: pes­se­bres, jo­gui­nes de fus­ta, ti­ós, llums de Na­dal, ar­bres i els em­ble­mà­tics ca­ga­ners per­so­na­lit­zats amb les ca­res d’al­guns dels per­so­nat­ges que han mar­cat l’ac­tu­a­li­tat. DA­TA: DEL 30/11 AL 23/12. Fi­ra­de­san­ta­llu­cia.cat L’al­tra gran fi­ra bar­ce­lo­ni­na, la Fi­ra de Na­dal de la Sa­gra­da Fa­mí­lia, se si­tua da­vant la ca­te­dral de Gau­dí, a la pla­ça de la Sa­gra­da Fa­mí­lia, i a més d’avets i de­co­ra­ció na­da­len­ca, dis­po­sa de pa­ra­des amb pro­duc­tes d’ali­men­ta­ció, com tor­rons, em­bo­tits i for­mat­ges, tots ar­te­sans. DA­TA: FINS AL 23/12.

Barcelona.cat/na­dal Els ‘markets’ més in­no­va­dors Tam­bé és un cap de set­ma­na de mer­cats, co­men­çant pel de­li­ci­ós All Tho­se Fo­od, que s’ins­tal·la al Mu­seu Ma­rí­tim, amb de­li­ca­de­ses d’ar­te­sans i em­pre­ne­dors gastronòmics. Gi­ne­bres, xo­co­la­tes, pans i for­mat­ges, en­tre al­tres pro­pos­tes jo­ves i ar­te­sa­nes, per sor­pren­dre en els vos­tres àpats na­da­lencs i re­gals per als més fo­o­di­es de la fa­mí­lia. A més, hi po­dreu tas­tar pla­tets de re­co­ne­guts res­tau­rants bar­ce­lo­nins com el Ta­pes 24 i el Gres­ca i men­jar de car­rer de La Por­ca i Bic­nic, en­tre al­tres. DA­TA: 1 I 2/12. Allt­ho­se.org

No gai­re lluny, al bar­ri del Po­ble-sec, el We Lo­ve Cats rei­vin­di­ca el tei­xit ar­te­sà amb la pre­sèn­cia d’una qua­ran­te­na de pe­tits dis­se­nya­dors i cre­a­dors lo­cals. Jo­ies, cos­mè­ti­ca na­tu­ral, bos­ses... i molts al­tres pro­duc­tes d’edi­ció li­mi­ta­da. El mer­cat ofe­reix un do­na­tiu a l’en­ti­tat DeGats, que res­ca­ta els gats de car­rer al districte de Sant Andreu. DA­TA: 1 I 2/12. We­lo­ve­cats­market.com Una al­tra apos­ta in­teres­sant és el Zo­co BCN Ch­rist­mas Market, a la Tor­re Amat de Sar­rià, on po­dreu tro­bar

La Fi­ra de San­ta Llú­cia és en un dels plans im­per­di­bles de les fes­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.