No­va edi­ció de l’Out­let Cer­da­nya

L’UBI­CA­CIÓ D’EN­GUANY ÉS A TALLÓ, UNA PO­BLA­CIÓ DEL MU­NI­CI­PI CER­DÀ DE BELLVER DE CER­DA­NYA

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Del 5 al 9 de desem­bre, coin­ci­dint amb la Pu­rís­si­ma, tor­na una no­va edi­ció de l’Out­let Cer­da­nya, on po­dreu tro­bar una àm­plia gam­ma d’ac­ti­vi­tats a re­a­lit­zar amb to­ta la fa­mí­lia. En aques­ta edi­ció l’Out­let Cer­da­nya Fes­ti­val es­ta­rà si­tu­at a l’Ofi­ci­na d’in­for­ma­ció, al Parc Na­tu­ral del Ca­dí-Moi­xe­ró.

La plan­ta -1 de l’edi­fi­ci aco­lli­rà una mos­tra de pro­duc­tes gur­met d’ali­men­ta­ció. La part de l’out­let de mo­da la tro­ba­reu a la plan­ta bai­xa i al pa­ti ex­te­ri­or. Tam­bé s’ha­bi­li­ta­ran unes car­pes de grans di­men­si­ons amb ca­le­fac­ció i hi hau­rà fa­ci­li­tat d’apar­ca­ment.

Hi tro­ba­reu les prin­ci­pals mar­ques de mo­da com Su­perdry, Pe­pe Je­ans, Pretty Ba­lle­ri­nas, Mas­ca­ró, Oak­ley, Ray­ban, Tsu­na­mi, Gri­fo­ne, Play­mo­bil, Pe­trol, Box­ley, Mus&Bon­bon, en­tre d’al­tres, que ofe­ri­ran els seus pro­duc­tes amb des­comp­tes de fins al 70%. Tam­bé es fa­ran ac­ti­vi­tats com­ple­men­tà­ri­es com pro­pos­tes gas­tro­nò­mi­ques en mo­derns fo­od trucks, animació i atrac­ci­ons in­fan­tils, DJ’s, mú­si­ca en di­rec­te... i mol­tes més sor­pre­ses que no us po­deu per­dre! Po­deu tro­bar to­ta la in­for­ma­ció al web

Out­let­cer­da­nya.com Si se­guiu els seus per­fils de Fa­ce­bo­ok i Ins­ta­gram po- dreu par­ti­ci­par en di­ver­sos sor­te­jos i, a més, es­ta­reu in­for­mats de les mar­ques par­ti­ci­pants i de to­tes les ac­ti­vi­tats pre­vis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.