Ele­gàn­cia i ex­clu­si­vi­tat na­da­len­ques

EL GRAND HO­TEL CEN­TRAL OFE­REIX UNA ELABORADA PRO­POS­TA GAS­TRO­NÒ­MI­CA ES­PE­CI­AL PER LES FES­TES DE NA­DAL

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES - QU­ÈFEM

Amb el lu­xe com a ca­rac­te­rís­ti­ca prin­ci­pal, el Grand Ho­tel Cen­tral de Barcelona ofe­reix ex­clu­si­ves pro­pos­tes de Na­dal per gau­dir de les da­tes més as­se­nya­la­des acom­pa­nyats de la mi­llor gas­tro­no­mia. En un en­torn mar­cat per l’ele­gàn­cia, en ple­na Via La­ie­ta­na, l’ho­tel ofe­reix di­ver­ses pro­pos­tes de me­nú per tal d’adap­tar-se a to­tes les pre­fe­rèn­ci­es: va­ri­ats me­nús de ce­le­bra­ció i ban­quet, que coin­ci­dei­xen, però, en l’ex­cel·lèn­cia de la pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca i en la se­va ins­pi­ra­ció me­di­ter­rà­nia. Tra­di­ció me­di­ter­rà­nia

Ta­bu­lé or­gà­nic amb lla­màn­tol i cre­ma de ma­risc, fri­can­dó de rap, llom de cér­vol amb hum­mus i cus­cús in­te­gral o la tra­di­ci­o­nal es­cu­de­lla de Na­dal. Aquests són al­guns dels plats més des­ta­cats que po­drem tas­tar al City & Bar Res­tau­rant, el fla­mant res­tau­rant de l’ho­tel. Pro­pos­tes ela­bo­ra­des i so­fis­ti­ca­des en què es com­bi­nen els plats na­da­lencs més ha­bi­tu­als amb versions con­tem­po­rà­ni­es i in­no­va­do­res de plats tra­di­ci­o­nals de la cui­na me­di­ter­rà­nia. Cui­na ho­nes­ta i elaborada, ba­sa­da en la qua­li­tat del pro­duc­te fresc de mer­cat i es­ta­ci­o­nal. Una pro­pos­ta per­fec­te per gau­dir en grup, ja si­gui en so­pars d’em­pre­sa, en com­pa­nyia d’amics o amb to­ta la fa­mí­lia. Un es­ce­na­ri pri­vi­le­gi­at

A aques­ta ex­clu­si­va pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca cal su­mar, a més, uns es­pais im­mi­llo­ra­bles per aco­llir es­de­ve­ni­ments de tot ti­pus. Les di­fe­rents sa­les, amb un ele­gant re­ves­ti­ment de rou­re fran­cès i una de­co­ra­ció art-dé­co trans­por­ta­ran els as­sis­tents a una èpo­ca d’op­ti­mis­me i ele­gàn­cia clàs­si­ca. Reu­ni­ons, so­pars pri­vats, llan­ça­ment de pro­duc­tes, ac­tes de prem­sa i, és clar, es­de­ve­ni­ments na­da­lencs. Tot i més en un en­torn equi­pat, per al­tra ban­da, amb l’úl­ti­ma tec­no­lo­gia en sis­te­mes au­di­o­vi­su­als, d’il·lu­mi­na­ció i de con­fort am­bi­en­tal. Més in­for­ma­ció: City Bar & Res­tau­rant, Grand Ho­tel Cen­tral. Via La­ie­ta­na, 30. Te­lè­fon: 93 295 79 05.

City­bar.es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.