Penedès, his­tò­ria vi­va del vi

LA DE­NO­MI­NA­CIÓ D’ORI­GEN MI­LLO­RA I INNOVA SEN­SE PER­DRE L’ES­SÈN­CIA DE LA SE­VA LLAR­GA TRA­DI­CIÓ

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Amb més de dos mil·len­nis de tra­di­ció, les ter­res del Penedès són un ve­ri­ta­ble em­ble­ma per a la pro­duc­ció vi­ní­co­la a Ca­ta­lu­nya. Una re­gió àm­plia i ober­ta, que re­cull com po­ques les ca­rac­te­rís­ti­ques de la me­di­ter­rà­nia. La se­va his­tò­ria és tam­bé la his­tò­ria de la ter­ra, l’agri­cul­tu­ra i la vi­da. N’és un exem­ple el bust de la de­es­sa De­mè­ter tro­bat al ja­ci­ment d’Avi­nyo­net del Penedès, que da­ta del s. III a.C. i tes­ti­mo­nia la im­por­tàn­cia d’aques­ta be­gu­da en aques­ta zo­na des de temps im­me­mo­ri­als. I el seu pre­sent és el d’una de­no­mi­na­ció que ha sa­but in­no­var cons­tant­ment i adap­tar les se­ves tèc­ni­ques als nous temps. Gran di­ver­si­tat

La re­gió con­cen­tra una gran di­ver­si­tat de mi­cro­cli­mes, con­se­qüèn­cia de la pro­xi­mi­tat li­to­ral i de l’al­ti­tud, però pre­do­mi­na a tot ar­reu la su­a­vi­tat i la ca­li­de­sa. I és d’aques­ta sin­gu­la­ri­tat que neix la di­ver­si­tat dels vins de la DO Penedès. Di­fe­rents aro­mes, sa­bors i cos, fruit de les di­fe­rèn­ci­es cli­mà­ti­ques i pai­sat­gís­ti­ques i la ri­que­sa dels sols, te­nyits del verd de les mun­ta­nyes i del blau del Me­di­ter­ra­ni. Però la his­tò­ria i les ca­rac­te­rís­ti­ques me­di­am­bi­en­tals no són l’únic que fa es­pe­ci­als les ter­res del Penedès: tam­bé una fi­lo­so­fia de­ter­mi­na­da a l’ho­ra d’ela­bo­rar els vins els do­ten d’un toc sin­gu­lar que els apro­pa a l’ex­cel·lèn­cia i els fa cre­uar fron­te­res. I, so­bre­tot, el fet d’ha­ver tro­bat un equi­li­bri en­tre tra­di­ció i mo­der­ni­tat; un ba­lanç que unei­xi el se­gell d’he­rèn­cia, tra­di­ció i pres­ti­gi amb un pre­sent mo­dern i in­no­va­dor. Un gran ra­ïm

No us per­deu la vi­si­ta a aques­tes ter­res per conèi­xer de pri­me­ra mà el xa­rel·lo, que és la va­ri­e­tat de ra­ïm per ex­cel·lèn­cia de la zo­na. El xa­rel·lo és re­sis­tent a la se­que­ra i a la ca­lor, amb una pro­duc­ció molt re­gu­lar i equi­li­bra­da. Pro­du­eix vins su­aus i de ca­ràc­ter se­dós, en el cas dels jo­ves, i tam­bé vins cà­lids, llargs i amb fi­nal mi­ne­ral, en el cas dels vins amb vo­ca­ció d’en­ve­llir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.