Els ho­tels de la ciu­tat tam­bé ce­le­bren el Na­dal

REPASSEM AL­GU­NES DE LES SOR­PRE­SES MÉS DIVERTIDES QUE ELS ESTABLIMENTS HAN PRE­PA­RAT PER A LES FES­TES

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Els ho­tels de la ciu­tat són una apos­ta se­gu­ra per ce­le­brar un bon àpat en com­pa­nyia dels nos­tres. La gran ma­jo­ria han ela­bo­rat me­nús es­pe­ci­als que ce­le­bren els di­es festius, però, a més, pro­po­sen ac­ti­vi­tats per a que to­ta la ciu­ta­da­nia pu­gui en­trar-hi i veu­re-hi es­de­ve­ni­ments pen­sats per aquests di­es. Un bon exem­ple és l’ar­bre de Na­dal que Cha­nel ha cre­at per al lobby de Ma­jes­tic Ho­tel & Spa Barcelona, que tam­bé ens con­vi­da a tas­tar al­gu­nes de les de­li­ci­o­ses es­pe­ci­a­li­tats dels me­nús ass­ses­so­rats pel xef Nan­du Ju­bany. L’ha­bi­ta­ció del Pa­re No­el

Una al­tre di­ver­ti­da pro­pos­ta vin­cu­la­da a les fes­tes és l’op­ció de vi­si­tar l’ha­bi­ta­ció del Pa­re No­el al Man­da­rin Ori­en­tal, de l’11 al 22 de desem­bre. Es trac­ta d’una ex­pe­ri­èn­cia úni­ca en què nens i grans po­dran des­co­brir com s’or­ga­nit­za i des­can­sa aques­ta fi­gu­ra clau del Na­dal abans de la se­va gran nit. Per ac­ce­dir a aques­ta ha­bi­ta­ció no cal fer re­ser­ves, però sí que cal ha­ver-se por­tat bé du­rant l’any. A més, es pot apro­fi­tar l’oca­sió per vi­si­tar el res­tau­rant Blanc, on Car­me Rus­ca­lle­da ha dis­se­nyat un be­re­nar na­da­lenc molt es­pe­ci­al, amb pro­duc­tes tí­pics d’aques­tes da­tes i les ga­le­tes fa­vo­ri­tes del Pa­re No­el. Els di­es 17 i 19 de desem­bre, al Blanc, tam­bé es po­drà gau­dir de l’ac­tu­a­ció d’un cor in­fan­til i les se­ves na­da­les tra­di­ci­o­nals. Plans per cap d’any

Tam­bé al pas­seig de Grà­cia hi ha un al­tre ho­tel que ens temp­ta amb una pre­mi­a­da pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca. Es trac­ta del Mo­nu­ment Ho­tel 5GL que, de la mà de Mar­tin Be­ra­sa­te­gui, ofe­reix me­nús de gran qua­li­tat i tam­bé un brunch de Cap d’Any, que tin­drà lloc per pri­me­ra ve­ga­da al res­tau­rant Glasss, ubi­cat a la ter­ras­sa del ter­rat de l’ho­tel.

Per ce­le­brar el cap d’any, una al­tra pro­pos­ta és anar fins a l’Eu­ros­tars Grand Ma­ri­na Ho­tel, que ha dis­se­nyat un so­par de ga­la amb la in­ten­ció de con­ver­tir aques­ta nit en un re­cord in­es­bor­ra­ble en la ment de tots aquells que op­tin per pas­sar-la a l’es­ta­bli­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.