De­li­ci­o­sa tra­di­ció na­da­len­ca

EL RES­TAU­RANT PLAT ÚNIC, DE L’HO­TEL YURBBAN, POR­TA LA TRA­DI­CI­O­NAL ES­CU­DE­LLA DE NA­DAL A L’EX­CEL·LÈN­CIA

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Si hi al­gun plat que re­pre­sen­ta com pocs l’es­pe­rit de les Fes­tes de Na­dal és l’es­cu­de­lla. Fu­me­jant, per­fec­ta com a re­mei con­tra el fred i sem­pre re­con­for­tant, aques­ta so­pa tra­di­ci­o­nal ca­ta­la­na és tam­bé la gran apos­ta pel mes de desem­bre de Plat Únic, l’es­pai gas­tro­nò­mic de l’ho­tel Yurbban. Si­tu­at en ple cen­tre de Barcelona, aquest res­tau­rant in­cor­po­ra aquest plat es­sen­ci­al del me­nú tí­pic na­da­lenc a la se­va ofer­ta. I ho fa, com no po­dia ser d’una al­tra ma­ne­ra, a tra­vés de la se­va fi­lo­so­fia de plat únic. L’es­cu­de­lla se ser­vi­rà de 13h a 22:30h: un ho­me­nat­ge a les an­ti­gues fon­des que pro­po­sa un àpat de qua­li­tat en una èpo­ca es­pe­ci­al per gau­dir de la gent que més es­ti­meu. Ela­bo­ra­ció tra­di­ci­o­nal L’es­cu­de­lla del Plat Únic s’ela­bo­ra se­guint la tra­di­ci­o­nal re­cep­ta d’aques­ta so­pa: mol­tes ho­res de coc­ció i una gran va­ri­e­tat d’in­gre­di­ents de pri­me­ra qua­li­tat. Carn de ve­de­lla, de po­llas­tre, de porc, bo­ti­far­ra ne­gra i blan­ca com a ba­se, amb l’acom­pa­nya­ment de ga­lets i ve­ge­tals per acon­se­guir un plat amb el ma­teix sa­bor dels àpats en fa­mí­lia i el men­jar ca­so­là. Aquest plat prin­ci­pal s’acom­pa­nya­rà amb un de­li­ci­ós pa de pes­sic ca­so­là de ro­vell cre­mat far­cit de cre­ma de postres.

L’es­cu­de­lla for­ma part de l’apos­ta del res­tau­rant per re­cu­pe­rar el re­cep­ta­ri clàs­sic, amb pro­pos­tes tra­di­ci­o­nals por­ta­des a l’ex­cel·lèn­cia. L’al­tre gran apos­ta del Plat Únic és uti­lit­zar no­més in­gre­di­ents de tem­po­ra­da i de mà­xi­ma qua­li­tat, que con­fe­rei­xen als seus plats, un gust ben es­pe­ci­al. El mi­llor vi de tau­la

En con­so­nàn­cia amb la vo­lun­tat d’ofe­rir un re­cep­ta­ri tra­di­ci­o­nal, el Plat Únic tam­bé ha re­cu­pe­rat una al­tra tra­di­ció de les an­ti­gues bo­de­gues: el vi de tau­la. Po­dràs re­om­plir la te­va co­pa de vi tan­tes ve­ga­des com vul­guis, amb els vins me­di­ter­ra­nis blanc, ne­gres i ro­sats del res­tau­rant i com­par­tir-lo amb to­ta la tau­la. Els vins pro­ve­nen d’una co­o­pe­ra­ti­va de la Ter­ra Al­ta i són fruit del tre­ball del pa­gès de la zo­na. Des­prés de l’àpat, po­dreu pu­jar a la ter­ras­sa de l’ho­tel per gau­dir d’una es­pec­ta­cu­lar vis­ta de Barcelona en 360 graus. Més in­for­ma­ció: Res­tau­rant Plat Únic. Ho­tel Yurbban Tra­fal­gar Barcelona. Car­rer Tra­fal­gar, 30. Te­lè­fon: 933 939 208.Ho­ra­ri inin­ter­rom­put, de di­lluns a dis­sab­te, de 13 a 22.30 ho­res.

Pla­tu­nic.com/res­tau­rant

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.