Tra­di­ci­ons ar­te­sa­nes a Agra­munt

EL TOR­RÓ D’AQUES­TA VI­LA S’HA FET FA­MÓS A TOT EL MÓN PER LA SE­VA GRAN QUA­LI­TAT

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

El tor­ró d’Agra­munt ha es­de­vin­gut al llarg dels se­gles una tra­di­ció ca­da ve­ga­da més ar­re­la­da i apre­ci­a­da per la vi­la d’Agra­munt. Les se­ves pe­cu­li­ars ca­rac­te­rís­ti­ques i el seu sa­bor dis­tin­tiu fan d’aques­ta es­pe­ci­a­li­tat un dolç ido­ni per a les postres de qual­se­vol àpat, es­pe­ci­al­ment les de les fes­tes na­da­len­ques. La his­tò­ria del tor­ró

Les pri­me­res no­tí­ci­es do­cu­men­ta­des del tor­ró d’Agra­munt cor­res­po­nen a les dar­re­ri­es del se­gle XVIII. El seu ori­gen, però, va molt més en­llà del S. XVII. Cal te­nir en comp­te que l’ar­xiu agra­mun­tí ha pa­tit di­ver­sos danys du­rant les guer­res, fet que ha di­fi­cul­tat la da­ta­ció exac­ta de l’ori­gen d’aquest tor­ró.

Mi­ca en mi­ca, l’ofi­ci de tor­ro­nai­re va pas­sar a ser l’ocu­pa­ció prin­ci­pal d’al­gu­nes fa­mí­li­es i ai­xí tro­bem que du- rant el se­gle XVIII l’ofi­ci ja es­ta­va for­ça ar­re­lat a la vi­la. Aques­tes fa­mí­li­es tor­ro­nai­res van do­nar a conèi­xer els tor­rons ar­reu de les ter­res ca­ta­la­nes grà­ci­es a les pa­ra­des que obri­en en di­ver­ses po­bla­ci­ons en mo­tiu de fi­res, mer­cats, aplecs... La bo­na ac­cep- ta­ció que aquests van te­nir, so­bre­tot a la fi­ra de Na­dal de Barcelona, va aju­dar a con­so­li­dar la bo­na fa­ma que per­du­ra fins als nos­tres di­es dels tor­rons d’Agra­munt. Molt bons in­gre­di­ents

Uns in­gre­di­ents de pri­me­ra qua­li­tat són la ba­se de l’ela­bo­ra­ció del tor­ró d’Agra­munt. Les ave­lla­nes, la mel, el su­cre i la clara d’ou bar­re­jats i dis­po­sats en­tre oble­es, do­nen lloc al tor­ró. La mel, les amet­lles i les ave­lla­nes són in­gre­di­ents de la nos­tra ter­ra, que han es­tat pre­sents ja en les pri­me­res ci­vi­lit­za­ci­ons del Me­di­ter­ra­ni i que per­du­ren fins als nos­tres di­es. Són ali­ments que han aju­dat a con­fi­gu­rar la nos­tra cul­tu­ra i han re­pre­sen­tat any re­re any una font nu­tri­ci­o­nal molt be­ne­fi­ci­o­sa per a la sa­lut. És me­ri­to­ri doncs men­ci­o­nar que el Tor­ró d’Agra­munt és, per tant, un clar ex­po­nent de la be­ne­fi­ci­o­sa di­e­ta me­di­ter­rà­nia. Ela­bo­ra­ció ar­te­sa­nal L’ela­bo­ra­ció del tor­ró d’Agra­munt ha per­du­rat ge­ne­ra­ció re­re ge­ne­ra­ció. Una acu­ra­da tria dels in­gre­di­ents i una pre­pa­ra­ció len­ta i exac­ta són el se­cret d’un pro­cés d’ela­bo­ra­ció lent i fei­xuc.

En­ca­ra que con­ti­nua es­sent un ofi­ci ar­te­sà, ac­tu­al­ment, grà­ci­es a les no­ves tec­no­lo­gi­es, la fei­na re­sul­ta menys pe­sa­da que en el pas­sat. Aques­tes tec­no­lo­gi­es tam­bé han per­mès que la in­dús­tria del tor­ró si­gui gai­re­bé si­nò­nim de la in­dús­tria d’Agra­munt, ja que re­pre­sen­ta un dels pi­lars bà­sics de l’eco­no­mia local. Més in­for­ma­ció:

Igp-tor­ro­da­gra­munt.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.