Una vol­ta gas­tro­nò­mi­ca al món

EL CHAKA KHAN, AL CAR­RER HOS­PI­TAL, OFE­REIX UN EXÒTIC VI­AT­GE A TRA­VÉS DE PLATS D’AR­REU DEL MÓN

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Si tot us sem­bla sem­pre el ma­teix, pot­ser si­gui per­què re­al­ment si­gui ai­xí. Si vo­leu pro­var al­gu­na co­sa no­va, ge­nu­ï­na­ment di­fe­rent, el Chaka Khan és una op­ció im­mi­llo­ra­ble. Aquest res­tau­rant si­tu­at al car­rer Hos­pi­tal, al cen­tre de Barcelona, ofe­reix un món de no­ve­tats. De fet, hi tro­ba­reu plats de tot el món en una ma­tei­xa tau­la. Ex­plo­rar al­tres cui­nes

Un àpat al Chaka Khan us ser­vi­rà per des­co­brir que la vol­ta al món es pot fer en una so­la nit. L’es­ta­bli­ment ofe­reix els plats més exò­tics vin­guts dels ra­cons més re­còn­dits del pla­ne­ta, per­què gau­diu d’un ve­ri­ta­ble vi­at­ge dels sen­tits. Co­ro­nant la Ram­bla del Ra­val, us apro­pa plats sor­pre­nents pre­pa­rats per cui­ners de re­co­ne­gu­da ex­pe­ri­èn­cia in­ter­na­ci­o­nal, uti­lit­zant sem­pre pro­duc­tes de pri­me- ra qua­li­tat i sent fi­dels a les re­cep­tes ori­gi­nals de ca­da un dels pa­ï­sos d’ori­gen.

El món Chaka Khan no s’aca­ba, però, a la plan­ta del res­tau­rant. I és que mol­tes al­tres sor­pre­ses us es­pe­ren a la se­lec­ta coc­te­le­ria de l’es­ta­bli­ment, on tam­bé hi po­dreu tro­bar ses­si­ons mu­si­cals, l’am­bi­ent més chic de la ciu­tat i una bar­ra ober­ta que do­na a la po­pu­lar i ani­ma­da Ram­bla del Ra­val. Si us agra­da vi­at­jar i ex­plo­rar nous uni­ver­sos gastronòmics, és el vos­tre res­tau­rant. Per­què aquest hi­vern co­men­ça al Chaka Khan. The Fo­od Tour. Li­fe is tra­vel! Més in­for­ma­ció: Car­rer Hos­pi­tal, 104. Tel.: 93. 461 56 69. Ho­ra­ri: de dc. a dv., de 17 a 02:30h i ds. i dg. de 12:00 a 02:30h. Fa­ce­bo­ok: Chaka Khan Ins­ta­gram: chakak­hanbcn Chakak­han.es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.