Ta­pes amb clas­se a Barcelona

UN LLOC AMB MOLT D’ES­TIL, I AMB TA­PES, PLATS I POSTRES D’AL­TA CUI­NA AL CEN­TRE DE LA CIU­TAT

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES - QU­ÈFEM

Vi­vo Ta­pas ja por­ta dos anys d’èxit al car­rer Ros­se­lló, molt a prop del pas­seig de Grà­cia i de La Pe­dre­ra, i té la vo­lun­tat de se­guir ge­ne­rant una ex­pe­ri­èn­cia gas­tro­nò­mi­ca ex­tra­or­di­nà­ria ba­sa­da en la se­va prò­pia ver­sió del ta­peig i en la qua­li­tat del pro­duc­te.

A més, aquest local per­fec­te per a so­pars de grup o d’em­pre­sa, apos­ta ca­da ve­ga­da més per les ac­tu­a­ci­ons de mú­si­ca en di­rec­te, de les què po­dreu gau­dir ca­da di­jous, divendres i dis­sab­te. Per sa­ber quins con­certs hi ha ca­da dia, po­deu con­sul­tar les xar­xes so­ci­als del res­tau­rant, on tro­ba­reu to­tes les da­des ac­tu­a­lit­za­des. A més, ca­da dia, a par­tir de les 9 del ves­pre, un DJ ves­teix l’am­bi­ent amb mú­si­ca loun­ge i rit­mes que con­vi­den a com­par­tir co­pes i con­ver­sa.

Una apos­ta per la coc­te­le­ria

La bar­ra de ta­pes, si­tu­a­da a l’en­tra­da del local, és un lloc per­fec­te per men­jar o per tas­tar la no­va car­ta de vins o els còc­tels. En el pri­mer cas, po­dreu de­ma­nar i des­co­brir vins a co­pes, amb pro­pos­tes com Psi i Nu­mant­hia, al­ho­ra que po­dreu es­co­llir en­tre una pres­ti­gi­o­sa se­lec­ció de xam­pany. Tam­bé tro­ba­reu còc­tels clàs­sics, sours i una àm­plia va­ri­e­tat de gi­ne­bres, roms i whiskis in­ter­na­ci­o­nals, ai­xí com pro­pos­tes d’alt ni­vell i cre­a­ci­ons d’au­tor.

A ban­da de la coc­te­le­ria, el Vi­vo Ta­pas tam­bé re­for­ça el seu ser­vei de cui­na inin­ter­rom­pu­da, de 12 del ma­tí a 1 de la nit, per tal de con­ver­tir-se en un local de re­fe­rèn­cia du­rant to­tes les fran­ges del dia i per a tots els pú­blics, ja si­gui per ce­le­brar-hi reu­ni­ons, ape­ri­tius, di­nars de fei­na, af­terworks -que es po­den acom­pa­nyar de la cer­ve­sa es­tre­lla del local, la txe­ca Pils­ner Ur­quell- o so­pars ro­màn­tics i en grup.

In­te­ri­o­ris­me de re­vis­ta

I és que aquest local, aco­lli­dor al­ho­ra que ele­gant, sor­prèn per la se­va de­co­ra­ció d’ins­pi­ra­ció mo­der­nis­ta, es­pe­ci­al­ment pre­sent en les làm­pa­des, els ter­res ce­rà­mics i els mi­ralls. Fi­xeu-vos tam­bé en que ha man­tin­gut an­ti­gues co­lum­nes de fer­ro i al­gu­nes pa­rets d’obra vis­ta per con­fi­gu­rar un am­bi­ent con­for­ta­ble i agra­da­ble. Es­tà dis­tri­bu­ït en di­ver­ses zo­nes: bar­ra a l’en­tra­da -con­ver­ti­da ara en el nou es­pai coc­te­ler-, una zo­na de tau­les al­tes per a una de­gus­ta­ció rà­pi­da, tau­les més bai­xes per a àpats pau­sats, dos re­ser­vats que es po­den tan­car amb cor- ti­nes i una ter­ras­sa al car­rer, ober­ta tot l’any i cli­ma­tit­za­da du­rant els me­sos més freds.

De ta­pes o de car­ta

En tots aquest es­pais po­deu de­gus­tar la se­va car­ta, que uti­lit­za ma­tè­ria pri­me­ra de qua­li­tat, pro­vi­nent de di­ver­ses re­gi­ons d’Es­pa­nya, i se­lec­ci­o­na­da a di­a­ri. Un cri­te­ri que uti­lit­zen tant per a les ta­pes i mon­ta­di­tos gastronòmics com per als plats més com­ple­xos, com les pa­e­lles ca­so­la­nes de ma­risc, de lla­màn­tol, ve­ga­na i l’ar­ròs ne­gre. La se­va ofer­ta és àm­plia i per a tots els gus­tos, amb pro­pos­tes com el mi­llor per­nil d’Es­pa­nya, 100% ibè­ric gla; nous plats de ce­vic­he, de cor­vi­na o de ver­du­ra (ap­te per a ve­gans); trui­ta de pa­ta­tes amb aro­ma de tru­fa; el ta­taki de to­nyi­na mar i mun­ta­nya, ser­vit so­bre moll de l’os i amb un in­teres­sant con­trast de man­go; el ca­la­mar en tem­pu­ra amb la se­va prò­pia tin­ta i acom­pa­nyat de ma­io­ne­sa de wa­sa­bi; i les carns com el xai cui­nat a bai­xa tem­pe­ra­tu­ra i el ma­gret d’ànec amb kum­quat con­fi­tat.

Les postres, com el che­es­cake i la de­gus­ta­ció de xo­co­la­tes, me­rei­xen es­pe­ci­al aten­ció ja que són ar­te­sa­nes, ela­bo­ra­des pel re­bos­ter de la ca­sa. Tot un equi­li­bri en­tre pro­duc­te ben se­lec­ci­o­nat, qu­an­ti­tat i preu. Igual que suc­ce­eix amb el seu me­nú de mig­dia, que can­via set­ma­nal­ment i que té un preu de 13,90€, molt ajus­tat te­nint en comp­te la zo­na en què s’ubi­ca el res­tau­rant. Tam­bé te­nen un me­nú amb pa­e­lla per als diu­men­ges al mig­dia per 28€ (mí­nim du­es per­so­nes).

A més, si vi­si­teu ara el local, hi tro­ba­reu una ex­po­si­ció de qua­dres de Be­ge­mot Art & Fas­hi­on Ga­llery. Més in­for­ma­ció: Ros­se­lló, 255 (can­to­na­da Pas­seig de Grà­cia). Barcelona. Metro: Di­a­go­nal (L3, L5). Te­lè­fon: 937 824 845. Ho­ra­ri: ca­da dia, de 12 a 1h. Me­nú de mig­dia: 13,90 eu­ros. Me­nú pa­e­lla diu­men­ge: 28 eu­ros per per­so­na (mí­nim 2 per­so­nes).

Vi­vo­ta­pas.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.