Bar­na­bi­er, un ani­ver­sa­ri ple de sa­bor

EL RES­TAU­RANT BAR­CE­LO­NÍ CE­LE­BRA EL SEUS 25 ANYS AMB UNA VA­RI­A­DA OFER­TA DE ME­NÚS PER A GRUPS I SANT ES­TE­VE

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES -

Amb les ta­pes, els arrossos i el ma­risc com a atrac­tius prin­ci­pals, aquest res­tau­rant ma­rí­tim es­tà de ce­le­bra­ció. Les fes­tes de Na­dal d’en­guany coin­ci­dei­xen amb els 25 anys d’ac­ti­vi­tat de l’es­ta­bli­ment, que s’ha con­ver­tit en una re­fe­rèn­cia pel que fa l’ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca del Port de Barcelona. Me­nús festius

Bar­na­bi­er ofe­reix una ofer­ta es­pe­ci­al per gau­dir de les prin­ci­pals ci­tes na­da­len­ques. Peix i ma­risc són els prin­ci­pals atrac­tius d’una pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca mar­ca­da per la va­ri­e­tat i la cu­ra­da ela­bo­ra­ció. A més dels me­nús per a grups, tro­ba­reu tam­bé un me­nú de Sant Es­te­ve amb plats tan de­li­ci­o­sos com els ca­ne­lons ca­so­lans tru­fats, el fi­let de bou a la cre­ma de cas­ta­nyes amb pas­tís de pa­ta­ta gra­ti­nat o el car­pac­cio de pi­nya amb cre­ma ca­ta­la­na, en­tre mol­tes al­tres op­ci­ons per gau­dir en fa­mí­lia o amb els amics. Pro­duc­te de qua­li­tat

L’al­tre gran apos­ta del Bar­na­bi­er és per un pro­duc­te de pri­me­ra qua­li­tat, amb peix i ma­risc que pro­ce­dei­xen di­rec­ta­ment de Ga­lí­cia. A més les ma­tè­ri­es pri­me­res són de km0, de tem­po­ra­da i eco­lò­gi­ques: una apos­ta clara per la sa­lut, l’eco­no­mia local i la del pla­ne­ta. En de­fi­ni­ti­va, al res­tau­rant hi tro­ba­rem una cui­na tra­di­ci­o­nal me­di­ter­rà­nia elaborada amb pro­duc­tes de mà­xi­ma qua­li­tat, per­fec­te per a què el pú­blic local gau­dei­xi de les fes­tes na­da­len­ques. Més in­for­ma­ció: Bar­na­bi­er. C/Ma­ri­na 16-18. Te­lè­fon: 93 221 02 12. Preu me­nú amb be­gu­des: de 30 a 40€ per per­so­na.

Bar­na­bi­er.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.