La dis­co­te­ca amb més es­til de la ciu­tat

SUTTON BARCELONA SE­GUEIX APOS­TANT PER LES MI­LLORS FES­TES EN UN EN­TORN D’ALLÒ MÉS SO­FIS­TI­CAT

La Vanguardia - Què Fem - - P PAN LLES - QU­ÈFEM

Si­tu­at a la zo­na al­ta de la ciu­tat, Sutton Barcelona s’ha con­ver­tit, des de la se­va inau­gu­ra­ció l’any 2001, en la dis­co­te­ca de mo­da de Barcelona. Pel que fa al per­fil de la cli­en­te­la, s’em­mar­ca en un ven­tall d’edats com­près en­tre els 21 fins als 40 anys, de­pe­nent del dia de la set­ma­na o de la fes­ta que se ce­le­bri aquell dia. Gent gla­mu­ro­sa, amb es­til i amb in­flu­èn­cia que vol com­bi­nar la mi­llor mú­si­ca amb el mi­llor am­bi­ent. Re­fe­rent noc­turn

És ha­bi­tu­al tro­bar-se amb per­so­nat­ges pú­blics de tots els sec­tors que vi­si­ten aquest local del car­rer Tu­set. En­tre ells, ac­tors de pri­mer ni­vell, es­por­tis­tes d’elit, dis­se­nya­dors de mo­da, po­lí­tics, per­so­na­li­tats de l’àm­bit em­pre­sa­ri­al o li­te­ra­ri... Per­què Sutton Barcelona és una dis­co­te­ca fre­qüen­ta­da per gent amb es­til i in­flu­èn­cia, que mar­ca com cap al­tre les ten­dèn­ci­es noc­tur­nes de la ciu­tat.

Des­prés de més d’una dè­ca­da al cap­da­munt de l’oci noc­turn, Sutton Barcelona man­té el seu li­de­rat­ge i es re­no­va any re­re any, amb l’afany de se­guir comp­tant amb la fi­de­li­tat dels seus ha­bi­tu­als i gua­nyar ca­da dia no­va cli­en­te­la dis­po­sa­da a gau­dir de les mi­llors fes­tes. A més, el local comp­ta amb tres sa­les VIP: la Grey Go­o­se, amb unes vis­tes molt cèn­tri­ques; la Moët & Chan­don, on la fes­ta es viu a un al­tre ni­vell; i la lu­xo­sa, pe­ti­ta i pri­va­da Sui­te Moët. No us per­deu, a més, les se­ves em­ble­mà­ti­ques es­ca­les del local, to­ta una ico­na del club que s’ha fo­to­gra­fi­at in­fi­ni­tat de ve­ga­des. Més in­for­ma­ció: Sutton Bar­ce­lon. Car­rer de Tu­set, 13. Tel.: 667 43 27 59.

Sut­ton­bar­ce­lo­na.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.