Apa­ra­dors il·lu­mi­nats per Na­dal

SAR­RIÀ, GRÀ­CIA I SANT ANDREU IL·LUMINEN ELS COMERÇOS AMB L'AJU­DA D'ES­TU­DI­ANTS DE DIS­SENY

La Vanguardia - Què Fem - - OC BA CE ON -

Fa di­es que Barcelona va fer l’en­ce­sa ofi­ci­al dels llums de Na­dal als seus car­rers. Ara es po­sa en mar­xa la ini­ci­a­ti­va Els llums de Na­dal il·luminen el co­merç, im­pul­sa­da per l’Ajun­ta­ment i BCD Barcelona Cen­tre de Dis­seny, amb l’ob­jec­tiu de di­na­mit­zar el co­merç de pro­xi­mi­tat tra­di­ci­o­nal du­rant la cam­pa­nya de fes­tes na­da­len­ques.

Dis­seny jo­ve

L’ac­ció, que es va es­tre­nar l’any pas­sat al car­rer Ma­jor de Sar­rià, s’am­plia en­guany a dos dis­tric­tes més de la ciu­tat: Grà­cia i Sant Andreu. En to­tal, 31 bo­ti­gues d’aquests bar­ris il·luminen els apa­ra­dors amb l’aju­da d’es­tu­di­ants de deu es­co­les de dis­seny de Barcelona: Ár­ti­di, EI­NA, Eli­sa­va, Llot­ja Es­co­la Su­pe­ri­or de Dis­seny i Art, ESDAP, IED... L’ob­jec­tiu és que l’en- llu­me­nat de Na­dal en­va­ei­xi i il·lu­mi­ni les vi­tri­nes de les bo­ti­gues i es­de­vin­gui la part fo­na­men­tal d’un pro­jec­te de dis­seny d’apa­ra­do­ris­me.

Se su­men al pro­jec­te

A Sar­rià-Sant Gervasi l’ac­ció es tor­na a desen­vo­lu­par al car­rer Ma­jor de Sar­rià, men­tre que a Grà­cia s’ha bus­cat di­na- mit­zar el vol­tant del mer­cat de l’Aba­ce­ria, es­pe­ci­al­ment la Tra­ves­se­ra de Grà­cia i el car­rer de Mi­là i Fon­ta­nals.

El car­rer Gran de Sant Andreu se­rà una de les al­tres vi­es pro­ta­go­nis­tes, amb di­ver­sos pro­jec­tes lu­mí­nics d’alum­nes de La Sa­lle Ar­qui­tec­tu­ra, com Il·lu­si­ons de Na­dal, a la bo­ti­ga Lo­vely Kids; Col·lec­ci­o­nant iden­ti­tats, a la ca­fe­te­ria Gra de Ca­fè, i Catch Your Pre­sent!, a la car­nis­se­ria Molt Més Que Carn. Pro­pos­tes úni­ques i cre­a­ti­ves d’en­llu­me­nat per als apa­ra­dors dels comerços que vo­len re­cor­dar la vin­cu­la­ció his­tò­ri­ca de la ciu­tat amb el dis­seny i al­ho­ra fo­men­tar l’es­pe­rit na­da­lenc.

FO­TO: ANNA ACHÓN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.