Punk molt pere­sós

IDLES POR­TEN A LA [2] EL BRUTALISME SONOR DEL SEU SE­GON DISC, ‘JOY AS AN ACT OF RESISTENCE’

La Vanguardia - Què Fem - - MM CA - ORI­OL RO­DRÍ­GUEZ

Una bu­fe­ta­da punk als mor­ros, Idles són una de les ban­des més ex­ci­tants del mo­ment. Au­to­a­no­me­nats la ban­da més ira­da de Bris­tol, aquest ves­pre pre­sen­ten a la sa­la La [2] el se­gon àl­bum, un vol­cà de­ci­bè­lic en ple­na erup­ció.

Pri­mers pas­sos

Tot va co­men­çar al Bat Ca­ve, un local de Bris­tol (ciu­tat cos­ta­ne­ra al sud-oest d’An­gla­ter­ra, des de sem­pre, un dels epi­cen­tres mu­si­cals del Reg­ne Unit). Qua­si per avor­ri­ment, els pro­pi­e­ta­ris, els vells amics de la uni­ver­si­tat Joe Tal­bot i Adam De­vons­hi­re, es van pro­po­sar fer un grup. El pri­mer se­ria el can­tant i el se­gon el bai­xis­ta. Van com­ple­tar la ban­da amb els gui­tar­ris­tes Mark Bowen i Lee Ki­er­nan i el ba­te­ria Jon Be­a­vis. El ma­teix Tal­bot re­co­nei­xia en una en­tre­vis­ta que van tri­gar un bon temps a ser pro­duc­tius, per­què no te­ni­en ni idea de què es­ta­ven fent.

Edi­tat per un pe­tit se­gell in­de­pen­dent, Wel­co­me (2012) va ser el re­sul­tat de la se­va pri­me­ra ex­pe­ri­èn­cia en un es­tu­di de gra­va­ció. Un EP de qua­tre te­mes que els va con­ver­tir en el fe­no­men del mo­ment de Bris­tol. Però, tot i l’èxit local, el quin­tet va tri­gar tres anys a tor­nar a do­nar se­nyals de vi­da, i van

l al su

c

an Act of Re­sis­tan­ce

Joy as

Idles, el gau­di com un ac­te de re­sis­tèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.