+ con­certs

La Vanguardia - Què Fem - - MM CA -

Divendres, 30

20 ANYS D’EL TRI­AN­GLE Pop

El cen­tre co­mer­ci­al El Tri­an­gle con­vi­da to­ta la ciu­tat a gau­dir d’un con­cert pre­sen­tat per l’emis­so­ra mu­si­cal Rac105 en què s’uni­ran tres grans grups de la mú­si­ca ac­tu­al: Ger­tru­dis, Sidonie i Nil Mo­li­ner. CEN­TRE CO­MER­CI­AL EL TRI­AN­GLE. PLA­ÇA CA­TA­LU­NYA, 1. TEL.: 933 180 108. HO­RA: A PAR­TIR DE LES 18:30H. METRO: CA­TA­LU­NYA (L1, L3). PREU: GRATUÏT. El­tri­an­gle.es

BEDROOM In­die pop

Pro­jec­te de pop folk oní­ric i in­ti­mis­ta, els bar­ce­lo­nins Bedroom do­nen a conèi­xer el seu nou disc, ‘Fang’ (2018) a la sa­la gra­ci­en­ca. HELIOGÀBAL. RA­MÓN Y CAJAL, 80. TEL.: 936 76 31 32. METRO: JOANIC (L4). HO­RA: 21H. PREU: 6€.

No­tiku­mi.com

• • LA LOCOMOTORA NE­GRA Jazz

For­ma­ció im­pres­cin­di­ble per en­ten­dre la his­tò­ria a ca­sa nos­tra, el car­tell del 50è ani­ver­sa­ri del Fes­ti­val de Jazz de Barcelona ha­via de ser obli­ga­tò­ri­a­ment de La Locomotora Ne­gra. L’AU­DI­TO­RI. LEPANT, 150. TEL.: 932 47 93 00. METRO: MO­NU­MEN­TAL (L2). HO­RA: 21H. PREU: EN­TRE 15 I 54€. 15% DE DESCOMPTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

PANTALEÓ Pop

El grup de Ter­ras­sa, una de les pro­pos­tes més sug­ge­ri­do­res del pop ca­ta­là ac­tu­al, po­sa fi a la gi­ra del seu se­gon disc, ‘L’apar­ta­ment’ (2017). RAZZMATAZZ 3. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. METRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 21H . PREU: 8€ ANTICIPADA, 10€ A TAQUILLA. No­tiku­mi.com

• THE KVB In­die rock

Amants del so­roll més fosc, es­teu d’en­ho­ra­bo­na, els lon­di­nencs, ban­da de post­punk elec­trò­nic sul­fu­rós, ens vi­si­ten amb el seu nou llarg, ‘Only Now Fo­re­ver’ (2018). SIDECAR. PL. RE­IAL, 7. TEL.: 933 02 15 86. METRO: LICEU (L3). HO­RA: 21H. PREU: 22€. Redtkt.com

Dis­sab­te, 1

NIGHTWISH Me­tal sim­fò­nic

El me­tal sim­fò­nic pren­drà el Sant Jordi Club aquest dis­sab­te, quan els fi­ne­sos Nightwish abor­din el seu dar­rer àl­bum, ‘De­ca­des’ (2018). SANT JORDI CLUB. PG. OLÍMPIC, 5-7. TEL.: 934 26 20 89. METRO: ES­PA­NYA (L1, L3). HO­RA: 18H. PREU: 55,90€. Ticket­mas­ter.es

SUPERSUCKERS Rock

Fes­ti­val de de­ci­bels a la sa­la Razzmatazz 3 amb el ca­ris­mà­tic i in­com­bus­ti­ble Ed­die Spag­het­ti i els seus ce­le­brant tres dè­ca­des de tra­jec­tò­ria. RAZZMATAZZ 3. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. METRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 21.30H. PREU: 19,70€.

Ticket­mas­ter.es

• •

Diu­men­ge, 2

LARKIN POE Blu­es rock

El duo de Nash­vi­lle for­mat per les ger­ma­nes Re­bec­ca i Me­gan Lo­vell pre­sen­ten ‘Ve­nom & Faith’ (2018), un disc que s’acos­ta a la mú­si­ca d’ar­rels des d’un pris­ma mo­dern. RAZZMATAZZ 2. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. METRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 20.30H . PREU: 18€ ANTICIPADA, 24€ A TAQUILLA.

Co­on­cert.com

• SOL LAGARTO Biki­ni

Res­pos­ta nos­tra­da a The Black Crowes, Blind Me­lon o The Qui­re­boys, Sol Lagarto re­pre­nen l’ac­ti­vi­tat des­prés de cinc anys allu­nyats dels es­ce­na­ris. BIKI­NI. AV. DI­A­GO­NAL, 547. TEL.: 933 22 08 00. METRO: MA­RIA CRIS­TI­NA (L3). HO­RA: 21H. PREU: 12€. Ticke­tea.com

Di­lluns, 3

• UB40 Reg­gae pop

Els bri­tà­nics UB40 han es­de­vin­gut tot un clàs­sic mu­si­cal i s’han con­ver­tit en un dels grups de reg­gae de més èxit a es­ca­la pla­ne­tà­ria. Ara, a més, es su­men a la pro­gra­ma­ció de l’edi­ció ac­tu­al del fes­ti­val Mil·len­ni. RAZZMATAZZ. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. METRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 21H. PREU: 37€ ANTICIPADA, 40€ A TAQUILLA. 15% DE DESCOMPTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Di­marts, 4

THE VACCINES In­die rock

‘Com­bat Sports’ (2018) és la no­va en­tre­ga dels lon­di­nencs The Vaccines, un al­tre exer­ci­ci d’ex­ci­tant i con­ta­gi­ós rock in­de­pen­dent que en­va­eix per una nit la nos­tra ciu­tat. RAZZMATAZZ. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. METRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 21H. PREU: 25€.

Ticket­mas­ter.es

Di­me­cres, 5

MUCHACHITO BOMBO INFIERNO Rum­ba, mes­tis­sat­ge

Jai­ro Pe­re­ra, nom fo­na­men­tal de la no­va rum­ba, tor­na aques­ta nit a l’Apo­lo, la sa­la on ha pro­ta­go­nit­zat al­guns dels mi­llors con­certs de la se­va car­re­ra. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. TEL.: 934 41 40 01. METRO: PA­RAL·LEL (L2, L3). HO­RA: 21H. PREU: 15€ ANTICIPADA, 20€ A TAQUILLA. • No­tiku­mi.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.