DART FES­TI­VAL

La Vanguardia - Què Fem - - A ART - LA­IA ANTÚNEZ

Noms po­ten­tís­sims del món de l’art s’aple­guen en aques­ta se­lec­ció de pro­pos­tes ar­tís­ti­ques que no us po­deu per­dre.

JAU­ME PLENSA

MACBA. PL. DELS ÀNGELS, 1.

DE L’1 DE DESEM­BRE AL 22 D’ABRIL.

GRA­TIS. Macba.cat

És una de les ex­po­si­ci­ons més es­pe­ra­des de l’any, per no dir de la dè­ca­da. I és que, tot i el seu gran re­co­nei­xe­ment in­ter­na­ci­o­nal, el bar­ce­lo­ní Jau­me Plensa fe­ia més de 22 anys que no ex­po­sa­va en un gran mu­seu de la ciu­tat. La fi­gu­ra hu­ma­na i l’abs­trac­ció di­a­lo­guen en les se­ves grans es­cul­tu­res, una vin­te­na de pe­ces que ens mos­tren l’es­sèn­cia de Plensa des de la dè­ca­da dels vui­tan­ta fins a dia d’avui. I, ja que es­teu a la pla­ça dels Àngels, coin­ci­dint amb el Dia Mun­di­al de la Si­da, que se ce­le­bra de­mà, 1 de desem­bre, apro­fi­teu per vi­si­tar la mos­tra Anar­xiu Si­da, al Cen­tre d’Es­tu­dis i Do­cu­men­ta­ció del Macba. Una in­ves­ti­ga­ció del col·lec­tiu Equi­po re so­bre la di­men­sió cul­tu­ral i so­ci­al de la cri­si del VIH/si­da a Es­pa­nya i a Xi­le. El mu­ral que Keith Ha­ring va

pin­tar el 1989 a Barcelona, i del qual ara po­dem veu­re una rè­pli­ca al cos­tat del Macba, hi té un pa­per des­ta­cat. CI­NE­MES GI­RO­NA. GI­RO­NA, 175. FINS AL 2 DE DESEM­BRE.

Dart-fes­ti­val.com

No es trac­ta d’una ex­po­si­ció, però no po­dí­em dei­xar d’es­men­tar el Dart Fes­ti­val, que, en la se­go­na edi­ció, que va co­men­çar ahir, pro­jec­ta deu do­cu­men­tals so­bre art con­tem­po­ra­ni. Des­co­bri­reu no­ves fa­ce­tes del fo­tò­graf de La Mo­vi­da, Al­ber­to Gar­cía-Alix, en un do­cu­men­tal fil­mat pel seu amic Ni­colás Com­bar­ro, que, a més, avui ofe­ri­rà una mas­ter­class a la Fun­da­ció Fo­to Co­lec­ta­nia. Tam­poc no us po­deu per­dre la pel·lí­cu­la Ku­sa­ma - In­fi­nity, de He­at­her Lenz, so­bre la re­co­ne­gu­da ar­tis­ta ja­po­ne­sa Yayoi Ku­sa­ma –els punts són la se­va ob­ses­sió–, ni el do­cu­men­tal Hock­ney - Ti­me Re­clai­med, de Mic­ha­el Tra­bitzsch, so­bre l’ima­gi­na­ri de l’ar­tis­ta viu més im­por­tant –i tam­bé dels més co­tit­zats– de l’art bri­tà­nic. El fes­ti­val com­me­mo­ra, a més, el cin­quan­tè ani­ver­sa­ri de l’Art Po­ve­ra amb tres do­cu­men­tals

‘Mart’, 1638, de Di­e­go Veláz­quez. Pro­vi­nent del Mu­seu Na­ci­o­nal del Pra­do.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.